Gedé Lantang, Kelés Kulitné di Muncuk Lantas Canggem

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Gagambaran: sastrabali.com

           
"Suba maan Luh?" 
            "Suba lah.  Masak kali jani tondén.  Ngejer ye entudé! Bisa nyelé ati! "
            "Béh kereng Nyai"
            "Jelas kereng.  Nak jaen!"
            "Gedé Luh? Mun kén lantangné? "
            "Lantang, gedéné acekel, padet sakéwala nyanggel, kelés kulitné di muncuk, lantas canggem. Mbééé...jaené tééé...." 
            Mireng pianakné luh mara ÉsÉmPé suba bisa ngeraos kéto di hapéné ajak timpalné,  tanperah gedeg basangné Mén Nunik.  Prajani ia merebutin hapé pianakné lantas ngeraos bangras. 
          "Pianak ubuan Nyai,  apa mapetaang ento?  Dong suba bisa Nyai melaksana kéto? Celekotokan bané.  Salah pergaulan Nyai.  Nyén ajak Nyai melaksana kakéto?" sahasa ia milus koping nyaplégin tundu.  I Luh makiud sakit,  tunduné balan.  Bes kanti macedut munyin caplégan méméné di tundu.  Tondén ia maan masaut,  méméné nyambak bok lantas ngeraos sayan bangras.  
            "Tong medaya Nyai,  bani nyanggem kakéto.  Misi gedé sada nyanggel,  misi mukak kulitné di muncuk.  Wééé.... Pocol Mémé nyekolahang Nyai!" 
            I Luh sayan bingung.  Ditu ia matakon sambil sigsigan.  
            "Apa laksanan tiangé pelih, Mék?" 
            Méméné nyumingkin brangti. 
            "Béh,  mapi mapi Nyai belog.  Bes mara busan nyambat kakéto.  Éh apang tawang Nyai nah, ané kéto anak numanin. Mémé nak demen masi kéto.  Sakéwala disubané ngantén ajak Bapan Nyainé,  mara bani melaksana buka kéto! Apang sah makurenan,  mara dadi.  Nyai bes kaliwat buang dadi nak lugéng!" 
            I Luh masi enu sing ngerti.  Buin ia matakon buka malingé suud cakcak hansip.  
            "Apa madan kakéto,  Mé.  Tiang sing ngerti.  Ber tondén maan matakon sagét suba galak!" 
            Paningalan méméné nengéng buka bola tenisé.  
            "Sing juari Mémé nyambat kakéto.  Pokokné ento masalah anak makurenan!"
            "Ooo... Sing dadi kéto?"
            "Sing dadi!" 
            "Lamun sing dadi,  ngujang Émék maang tiang?"
            "Nyén maang? Apa baang Émek?"
            I Luh negehang limané,  ngejer ia ngenjuhang belayag.   
            Méméné bengong.... 
            "Ooo...kadén je....." kéto dogén lantas buin ngawitin gupuh nyakan. 


(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)

I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments