Ngebrik

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber: www.kaskus.co.id

Sukat Gunung Agungé meletus, I Saplag ngelah gaginan baru: ngebrik! Meli ia piranti radio pangebrikan séken, lad pisagané. Sawai-wai gaéné nyongkokin radio dogén, ngawinang kurenané berangti. Sakéwala alasan I Saplagé sujati luung sajan.
“Bli nak dadi rélawan. Ngelapurang unduk kahanan gunungé, apang sida ida danéné pawikan, sida lantas nyayagaang raga. Kéto Luh!”
Béh sing ngelah saut I Luh, réh alasan kurenané dahat utama pesan.
Ibi sanja, Luh Shanty pisaga dangin umahné teka melali. Tepukina I Saplag sedek ngebrik.
“Konték!” kéto I Saplag ngeraos. Lantas ada anak nyautin uli kadituan.
“Rojer...!” buin I Saplag ngeraos. Lengut pesaja ortané.
Luh Santhy nakonin kurenan I Saplagé.
“Nyén ajaka ngorta tekén kurenan Nyainé, Luh?”
“Buiiih... Nak liu timpalné jani. Sakéwala makejang adané patuh. I Konték ngajak I Rojer.”
“Nyén ento? Aiiih... Sing nyen mitrané ento, Luh?”
Mbééé... Jeg buka ngancungin api ka sominé tuh raos Luh Santhyné. Suba tawanga Luh Saplag nak cemburuan, jani baang raos kakéto, ngemasin ia madidih getihné. Sedeng I Luh Saplag nyureng kurenané, sagét ada anak luh mamunyi di radio pangebrikané,
“Rojer Bli Saplag... Bagaimana kabar I Luh istrinya, ganti!”
Mbééé... Sing sempat I Saplag masaut, sagét I Luh suba nombag aji banyu kakucah, sada ngeraos bangras.
“Celekotokan bané, mapi dadi rélawan. Mamitra iba di pangebrikan, misi nagih nyilurin kurenan! Pécokang bané!”
I Saplag kisap-kisap sing nawang unduk. Ngeraos megat-megat.
“Pidan icang ngeraos kéto?”
Luh Saplag mingkin berangti. Laut ia ngeraos sambil ngojahang kurenané ngebrik.
“Bagaimana kabar istrinya, ganti! Mbééé.. Tagiha nyilurin icang, kéto?”
Tondén sempat I Saplag nyautin kurenané, sagét radio pangebrikané buin mamunyi,
“Kok sepi. Istrinya marah ya? Ganti!”
Radio pangebrikané lompat jauh, I Saplag matopong pangoréngan!

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra magenah ring Karangasem.

No comments