Keris Pangantén

Olih: JM. Pandé Putu Alit Antara, S.Pd., M.Pd.

Gagambaran Manik Sudra

Gagaéné sadina-dina wantah nulis reriptan ané lakar kirima ka média massa, reriptané ada marupa puisi bali, satua bawak, satua lantang miwah satua magambar (komik). Krana ulihan kewagedan ngaé sakancan reriptané ento, ia nyidayang masekolah miwah ngamertanin méméné. I Gdé Sastra Wijaya, kéto adan anaké teruna ento, ia jani kuliah suba makiré tamat di Jurusan Sastra Daérah Bali, UNUD. I Gdé Sastra Wijaya, mula uling nu masekolah di SMP miwah SMA suba biasa ngaé reriptan, ané setata katerbitang olih koran utawi majalah lokal miwah nasional. Honor sané katerima saking reriptané ento mersidayang nganti ia masekolah ngantos ka Perguruan Tinggi. Uling nu masekolah di SMA, ia suba kalahina mati tekén bapané. Bapan I Gdé Sastra Wijayané dugas nu hidup, mula demen tur waged nyastra, uning mawirama, nyurat aksara Bali ring lontar miwah ngeripta satua bawak, puisi mabasa Bali miwah sané séos-séosan. Bapané sampun kaloktah nyurat awig-awig ring lontar nganggé aksara Bali, ngantos akéh orderané saking dura désa. Sakéwanten suratan hidupé nénten dados lémpasang, ipun ngalahin mati kurenan miwah pianakné santukan ipun ngeraksa gering buh. Kocap wénten penyamané sané iri hati tekén ipun, sané ngrikikang daya upaya apanga ipun padem.
Satondén bapané ngalahin mati, maan taén mabesen tekén pianakné I Gdé Sastra Wijaya kakéné: ”Cening Gdé, pianak bapa, miribang bapa sing makelo bapa lakar hidup, sakéwala eda Gdé sebet, ento di Pelinggih Penyungsungané ada keris tusing masaung, tuah keris warisan leluhur Gdéné, ento ané anggon Gdé uleng manah, apanga Gdé waged masastra. Buin pidan yan Gdé nepukin saungné, ditu Gdé lakar katemu tekén jatu karman Gdéné, mogi apang Gdé nepukin kamertan miwah bagia ring mercapada ajak mémén Gdéné, akéto pabesen bapané satondén ngalahin I Gdé Sastra Wijaya ka guminé ané wayah.
Pabesen bapané ento, setata ingetanga pesan tekén I Gdé Sastra Wijaya. Sawiréh suba mabukti, sasukat ia mreténin tur ngupacarain keris warisané sabilang Tumpek Landep, ia ajak méméné setata ngamolihang karahayuan tur kamertanané setata ngelimbak. Méméné setata mawanti-wanti mapiteket tekén I Gdé Sastra Wijaya, mangda ngalih tunangan ané madué manah tulus tresna tekéning ia, tusing pati matré, ngitungang arta brana anak muani. Sawiréh dugasé maluan ada anak bajang ané demen tekén I Gdé Sastra Wijaya setata tusing makelo galah matunanganné, sawiréh yéning sampun teka ka umahné I Gdé Sastra Wijaya, buin maniné ia mastikayang suud matunangan ajaka I Gdé Sastra Wijaya. Ia suba taén nuturin tunang-tunanganné ané maluan apanga tusing melali mulihné, sawiréh ia tuara ngelah umah luung, sakéwala tunanganné mamengkung, ento makrana setata papineh tunanganné gedeg tur wadih tekén I Gdé Sastra Wijaya.
Ada tunanganné ané malu madan Kadék Sridéwi, bajang jegég, langsing lanjar tur sampun makarya ring pemerintahan. Ia mula demen tekén I Gdé Sastra Wijaya, kéto masi I Gdé Sastra sanget tresna tekén ia. Sakéwala risedek Kadék Sridéwi maan melali ka umahné I Gdé Sastra Wijaya, prajani tresnané hilang tekén I Gdé Sastra Wijaya, miribang ada ané nitahang buka kéto. Makelo I Gdé Sastra Wijaya nahanang sakit hati, minehin kelacuran padéwékanné ané buka kakéné.
Tunangané ané nomer dua madan Luh Manik Sari, ia magaé di hotél di bagian front office, di Hotél Tunjung di Kuta. Luh Manik Sari katemu ajaka I Gdé Sastra Wijaya risedek maturan di Pura Pedharman di Besakih. Kocap ia satu pedarman ajak I Gdé Sastra Wijaya, sawiréh kawitanné Soroh Arya. Ada suba atiban I Gdé Sastra Wijaya matunangan ngajak Luh Manik Sari. Yén kénkén unduké, dadi Luh Manik Sari makita melali ka umahné I Gdé Sastra Wijaya. Ia nakonang tekén para jana sané tepukina di désané I Gdé Sastra Wijaya. Disubané ia maan melali ka umahné I Gdé Sastra Wijaya tan dumadé di mulihné Luh Manik Sari matabrakan di by pass Prof Ida Bagus Mantra, ia katabrak baan montor trek misi muatan bias. Ditu di tongos tabrakané ia ngemasin mati. Buin nyangetang sakit hatiné I Gdé Sastra Wijaya ngenehang unduké buka kéto.
”Cening Gdé pianak mémé, eda nyangetang ngenehang tunangan Gdéné ané maluan, miribang mémé tusing pajatu karman Gdéné ajaka ia. Jani lan suciang manah ceningé maserana baan serahina ngerastiti ring Ida Sanghyang Widhi, apanga i raga molihang kerahayuan tur kamertan ring jagaté,” kéto pitutur méméné serahina-rahina tekén I Gdé Sastra Wijaya.
Ritatkala ada pujawali ring Pura Dalem di désané, I Gdé Sastra Wijaya mulih, kabenengan ento ia suba suud ujian skripsiné turmaning ia maan libur ngantosang pengumuman wisudané dogén. Ia meled apang polih ngayah ngigel Baris ring Pura Dalem. Sawiréh ia mula anak truna ané dueg nyastra tur maigel-igelan. Petengné sesampuné Ida Betara-Betari tedun miwah nyejer ring Palinggih Pengaruman, ditu I Gdé Sastra Wijaya ngayah ngigel Baris. Para truniné makejang angob tur nyumbungang indik kaluwesan tur kawagedan I Gdé Sastra Wijayané ngigel tari Baris. Miribang truni-truni désané makejang leket tresna tekén ia. Sawiréh ia mula truna bagus, alep, dueg ngigel tur bisa masastra. Di subané suud ngayah ngigel Baris ring Pura Dalem, petengné risedek ia masaré maan ngipi ané soléh karasayang. Ia ngipi ulungin bulan, sakéwala ia tusing kenapa-kenapa.
Buin mani semenganné ia nakonang indik ipian, ané petengné ento tekén méméné. Ditu méméné ngemahang ia tutur kakéné: ”Cening Gdé pianak mémé, ipian ceningé ento maka ciri luung, Gdé lakar ngemangguhang karahajengan tur bagia, nepukin pajatu karman Gdéné,” kéto raos méméné tekén I Gdé Sastra Wijaya.
Tondén ada limolas menit, I Gdé Sastra Wijaya ajaka méméné matutur-tuturan, sagét ada tamiu teka, tur sahasa ngojog tongosné I Gdé Sastra Wijaya ajak méméné. ”Om Swastyastu, tiang niki saking kota Dénpasar, tiang metakén ring jeroné sareng kalih, napi patut niki jeroné Guru Wayan Téja, sané dumun kasub masastra,” kéto pitakén tamiuné. Kacawis raris olih I Gdé Sastra Wijaya, ”Om Swastyastu, patut pisan puniki pondok Guru Wayan Téja, nika wantah bapan tiangé, sakéwanten sampun sué nenten kari.”
”Tiang meriki seantukan tiang ngelah pianak truni, sané kageringan sampun saking asasih, nénten mresidayang seger antuk tamban dokter miwah para balian sané siosan, kayang mangkin kari ring baléné nénten mresidayang bangun miwah ngaraos, tiang polih pawisik ring para leluhur, apanga driki nunas wangsuhan keris, ané presida nyegerang pianak tiangé,” asapunika malih raos tamiuné. Kacawis olih I Gdé Sastra Wijaya, ”napi bapak madué saung keris ring jero drika ring Dénpasar?” Sang tamiu raris nyaurin, ”patut pisan, tiang madué saung keris, warisan para leluhur tiangé, dados ragané uning?” Kacawis olih I Gdé Sastra Wijaya, ”yéning asapunika kawéntenannyané, minabang tiang keris sané wénten driki majatu karma sareng saung druwén bapaké sané ring Dénpasar.”
Gelisin cerita, I Gdé Sastra Wijaya nunas wangsuhan kerisné tur ngaba kerisné sareng tamiuné sané misaratang punika. Gargita pisan manah tamiuné punika, digelis mamargi sareng kakalih ngungsi genah mobil sané baktana tekén bapak tamiu. Risampuné kasiratin olih wangsuhan keris miwah kainemin, ngraris seger sakadi jati mula Ni Kadék Wulan Déwi, gargita pisan manah reramannyané sareng kalih. Keris druwén I Gdé Sastra Wijaya majatu karma (pangantén) tekéning saung druwén bapak Ketut Wéda, ento makerana liang manah ipun I Gdé Sastra Wijaya. Taler ipun kalulutan tresna ring Ni Kadék Wulan Déwi, sareng kalih kerangsukin Sanghyang Semara Ratih, reraman ipuné maka kalih anut jagi ngaryanang upacara pawiwahan. Sareng kalih adung pisan majangkepan, Ni Kadék Wulan Déwi, truni jegég, langsing lanjar, raos banban tur sampun makarya dados bidan ring Puskésmas. Punika taler I Gdé Sastra Wijaya sampun kaicénin pakaryan olih bapak Ketut Wéda dados pemimpin perusahan penerbitan ring Dénpasar, saantukan matuan ipuné mula akéh madué perusahan, minakadi: perhotélan, travel, peternakan, penerbitan, miwah sané séos-séosan.
Pamuputné sareng kalih ngemangguhang bagia tur saling paras paros, salunglung sabayantaka marabian. Wantah panitah Ida Sang Hyang Perama Kawi sané ngranayang ipun sareng kalih manggihin kerahajengan, nénten kirang pangan kinum iriki ring mercapada.


Semarapura, Désémbér 2017


JM. Pandé Putu Alit Antara, S.Pd., M.Pd
guru ring SMAN 1 Semarapura.

No comments