Kedék Pakenyung

Olih: Nengah Dwi Suputra

Gagambaran Manik Sudra

Sanghyang surya nyunarin jagat sisi kangin, nyihnayang sampun semengan. Suaran paksi saling sautin ngucikcak di carang kayuné ngolét matempung yéh jlingjing  nyrikcik ngawi semengé sayan asri. Ring telabah betén dauh pondok sané malakar tiying maraab ambengan,  I Nyoman Jani, I Wayan Pidan lan I Madé Karya, nyabran semeng mersihin déwék, masugi lan manjus. Mémé lan bapannyané  nénten rumasa sumangsaya antuk paripolah sang tiga, riantuk  sios ring toyané alit, banban, lan ening taler dakén. Napi malih  tetanduran sané wénten ring sisi telabah  punika sami kantun asri.
“Yan....Madé...lan Nyoman, selegang déwéké malajah lan nulungin rerama, kayang Redité ané lakar teka, lakar ajak Bapa malali ka kota Semarapura. Ditu di Monumén Puputan Klungkung koné jani melah pesan misi air mancur warna-warni,” bapan sang tiga masemaya rikala pianak ipuné setata teleb malajah lan itep nulunin magaé. Ningeh raos bapanné, girang manahnyané maka tetiga tan kadi-kadi, yén indayang sekadi masan panes ngentak katibén ujan.
“Paaaaa, ingetang masih meliang tiang sepatu!” Nyoman Jani sané wawu kelas 1 masaut girang.
“Tiang masih beliang buku gambar, Paaaa!” Madé Karya sané kelas 3 negepin.
Yaning suba seleg malajah makejang srana masuk lakar beliang bapa. Men...Wayan lakar meli apa?” bapan ipun matakné malih.
“Ten, Pa...makejang sampun jangkep, tiang ten meli napi,” Wayan Pidan nyaurin masemu banban. Wayan Pidan yukti anak alit jemet tur  stata rungu ring adin-adin ipun.
  Semengan neruput ring rahina Redité kadi semayané, sang tiga sampun sayaga meséh, raris numpang angkot kuning ngujur taman kota Semarapurané. Girang sang tiga tan kadi-kadi, irika kekantenang makéh pisan wénten plalianan. Wénten srod-srodan, wénten ayunan, wénten pincer-pinceran, lan plaian siosan. Yadian akéh alit-alité sareng irika, sang tiga polih nganggén samian plalian punika.
“Pa, nyén ané ngaé plalian dini,” Nyoman  Jani matakén ring bapak pun.
“Bapak Bupati, murdan jagat Klungkung ané nitah,” bapan ipun nyauin.
“Sira uning....sira wastan Bupati Klungkungé mangkin? Yaning sida nyaurin polih hadiah buku-buku bacaan adasa,” sahasa wénten anak lanang mabusana olahraga matakén irika. Alit-alit sané nedeng maplalian bengong ten wénten sané nyaurin. Wayan Pidan menékang lima.
“Nggih gus...lautang sautin!” anak lanang punika makenyem sarwi nampekin Wayan Pidan.
“Bapak Nyoman Suwirta nika Pak wastan Bpati Klungkung mangkin,” sumeken pasaur Wayan Pidan.
“Beneh!...Né Bapak maang hadiah. Gus taén nepukin Pak Nyoman Suwirta?” anak lanang punika nyukserahang hadiah nyambi malih matakén. Wayan Pidan nyaurin antuk kitak-kituk krana ukti durung naen macunduk sareng Bapak Bupati.
“Nyén adan Gusé lan uli ija?”
“Tiang Wayan Pidan saking Akah, Pak!” Wayan Pidan nyaurin girang mapan sida polih hadiah buku bacaan. Anak lanang punika gelis nandan Wayan Pidan ka émboné sahasa ngandika, “Lamun Wayan déréng nawang, tiang suba Nyoman Suwirta, Bupatin Wayané. Miragi sapunika Wayan Pidan bengong tan pasaut. Di keneh ipun liang lan jejeh masikian. Bapa lan adin-adin ipun taler bengong ningalin saking doh.
“Tusing nyandang jejeh, tiang yadian Bupati masih patuh tekén Bapan Wayané... krama Klungkung. “Wayan Kelas kuda, dija masuk lan suba maan béasiswa,” Bapak Bupati malih matakén.
“Tiang sampun kelas 6 SD, Pak! Tiang masekolah ring SDN 2 Akah. Ngawit kelas 3 tiang sampun polih béasiswa saking pemerintah. Suksma, Pak !” Wayan Pidan sayan égar riantuk Bapak Bupati polos lan utun tekén krama.
“Nah... selegang malajah apang ada anggon bekel idup mani puan. Bapak lakar ngelanturang geginan nampénin krama ring mimbar Gema Santi,” Bapak Bupati nyalamin sahasa ngalanturang pamagi.
Girang sang tiga sayan mapulpul-pulpul rikanjekan nincap taman Monumén Puputan Klungkung. Irika wénten air mancur mawarna-wani, sané yukti ngulangunin manah. Maka tiga rumasa bagia, égar, girang ring manah suang-suang. Nénten rumasa galahé sampun  nyaluk sandikala, raaris sareng sami matulak mawali ka pondoknyané ring Akah. Sahantukan ten malih polih angkot, sareng sami mawali majalan manten, napi malih pondok ipun wantah ring panepi kelod désa Akah, ten doh saking kota. Suaran jangkrik ngering taler suaran dongkang lan enggung saling sahutin ngiasin wengi rikala sang tiga lan bapan ipun tambis rauh ring pondok. Rikala masandekan ring pondoknyané, mémé lan bapannyané ngantenang maka tiga pianak ipun bingar.
”Luh nang ja tingalin semun pianak-pianak iraga maketelu kalangen beli ngiwasin,” bapak ipun mapajar ring somahnyané nyambi nyiup kopi. Mén Wayan, mémén sang tiga nyaurin antuk kenyem pateh kadi kenyem pianak-pianak ipun.
“Nggih, Bli tityang masi kalangen, yén di kénéné karasa meli sebet tusing maan. Yadian i raga tiwas nongos di pondok, yén nyak seleg magarapan, idup kedék makenyung pastika setata ngaba liang,” mémén sang tiga nyaurin banban alon masemu manis.
“Saja Luh, buin besik Béli marasa bangga dadi krama Klungkung, yadiastun liu nak ngorahang Klungkung gumi aklingkungan,  nanging jani makejang suba sida sarwa asri ngulangunin pisan. Apa buin Bapak Bupati lan bapak Wakil rajin pesan nyelehin krama ka désa-désa. Tuni Wayan Pidan maan hadiah buku olih Bapak Bupati,” Pan Wayan itep nuturang kawéntenan jagaté, yadiastun Mén Wayan somah ipun sampun leplep masaré, méh-méhan sampun ngipi, nanging di bibihné marawat-rawat nyihnayang kenyem, cara kenyem jagat Klungkungé. Pan Wayan makenyem padidi, kenyem sané anggéna nyangra endag rahinané bénjang. (*)


Akah, Januari 2017Nengah Dwi Suputra, S.Pd
dados guru ring SDN 2 Akah, lan magenah ring Manduang.

No comments