Janda lan Truna Bagus

Olih: Ketut Sugiartha

Gagambaran Manik Sudra
Janda ané matuuh séket tiban ento biasa kaukina Bu Kadék tekén timpal-timpalné peturu dagang kajukut lan kabasa. Nyabran soré ia ajak timpal-timpalné pada ngebérang dagangan di sisin jalané, ada sawatara satus meter johné uli stasiun keréta apiné, Stasiun  Kebayoran Lama. Ento awanan lalu lintas di jalané ento setata macet. Yén tusing ada saratanga liunan anaké ngelidin jalané ento mapan sukeh sajan baan ngliwat.
Soréné ento Bu Kadék napetang nak truna majujuk di malun tongosné madagang. Jaegné sada tegeh, awakné sekel, gobané sing nyandang raosang buin, sinah ngaé bajang-bajangé klangen yén kacunduk. Maalis tebel, cunguhné mancung, pantes sajan yén dadi bintang sinétron Indonesia.
Beli apa, Bang?” kéto Bu Kadék matakon nempa logat Betawi.
Cabé, beli cabénya dong,” anaké truna bagus masaut.
Bu Kadék nyemak koran bekas di sampingné.
“Ji kuda?”
“Limangatus dogén.”
Bu Kadék prajani sengitan lan ngomél. “Séksi begitu kok beli cabé cuman gopék?
Truna bagus makenyem. “Terus berapa dong boleh belinya?
“Paling bedik ji siu.”
“Nah bang ba ji siu.”
Sedek Bu Kadék nyemak tabia agemel lan pejanga di duur koran bekasé, anaké muani ento ngenjuhang lima, nguangin tabiané.
“Amon né dogén,” kéto abetné.
“Béh, anggon apa meli tabia amon né?”
Ada aja,” masaut anaké truna ento sambilanga makenyem.
Disubané mabayahan ia ngorahang terima kasih laut magedi. Bu Kadék bengong, klangen cara kena guna-guna. Makelo pandrengina tundun anaké muani ento kanti ilid di tongosé ramé. Yén Wayan Karma enu idup, mirib suba amon to masé gedéné.
Weh, Bu Kadek kayak gadis aja. Segitu terpananya, kayak nggak pernah liat cowok cakep,” kéto Mbak Sri, dagang kecambah di sampingné ngonjakin.
Bu Kadék marasa kimud ningehang gonjakan timpalné.
Sialan, sampéyan ngolok-olok aku ya,” sautné cara nak pedih. “Aku cuma heran kok ada orang kayak gitu? Dioméli kok nggak dongkol, malah senyum-senyum, pakai bilang terima kasih segala.”
Itu artinya dia orang sabar, nggak kayak Bu Kadék, hampir tiap hari ngomél cuma karena masalah kecil.”
Bu Kadék mendep. Ané orahanga tekén timpalné ento tuah beneh sajan. Tusing taén ia tusing ngomél awainé. Ada dogén ané ngranang ia buka kéto. Solahné ané jelék ento suba makelo édénganga ideh-ideh. Suba lebih tekén dasa tiban, sasukat somah lan pianakné ané paling kelih ngalahin mati ulian kecelakaan lalu lintas. Sebet pesan kenehné kélangan kurenan lan pianak ané tresnaina. Sadina sasukat ento ia pragat sedih, yén tusing maan ngomél biasané tusing makita madaaran. Luh Ningsih, pianakné nomor dua pepes sajan maksa méménné madaaran apang tusing kena sakit maag.
“Mé,” kéto Ningsih ngraos petengné sedek ngaénang méméné bubuh. “Yén Mémé terus-terusan kakéne sing patuh tekén Mémé nganggap Luh sing ada.”
Raos Ningsih ané saderana ento tusing buungan ngaé Bu Kadék cara mara bangun uli ngipi. Nadak ia inget yén ia suba malaksana ané tusing beneh. Méh-méhan ento ané ngranang liu anaké tusing demen ngraos ajak déwékné.
Sedek ia ngeneh-ngenehang déwékné, inget ia tekén anaké truna ané meli tabia. Sebilang inget tekén kenyem anaké ento ia setata marasa lega. Mara ia ngeh yén anaké truna ento teka buka ngédéngan sasuluh. Nyén anaké tusing demen nepukin mua ané maias baan kenyem?
Buin maniné Bu Kadék ngebérang dagangan sambilanga magending. Nadak ia dadi soméh, setata makenyem lan ngraos nganggon tatakerama. Timpal-timpalné ané madagang di sampingné pada ngon nepukin ia buka kéto.
Ternyata janda tua bisa juga kesengsem sama pemuda tampan,” Mbak Sri buin ngonjakin.
Diam sampéyan!” saut Bu Kadék mapi-mapi gedeg. “Nggak bisa liat orang senang.
Mimpi apa semalam, kok tiba-tiba jadi ceria begitu?
Aduuhh, serba salah déh. Sampeyan itu maunya apa sih? Ngomel salah ceria salah.”
Luh Ningsih masé marasa sangsaya nepukin solah méméné sanget lén tekéning ané suba-suba. Sing nyén I Mémé ngaraksa gangguan jiwa baana kaliwat stres? Marasa jejeh, keledanga kenehné ngraos ajak méméné petengé ento.
“Kénkén Luh, nguda dadi osah kakéto?” matakon Bu Kadék sambilanga makenyem.
Nepukin méméné makenyem Luh Ningsih ngancan jejeh, apan suba makelo sing taén tepukina méméné makenyem nuju ngraos ajak déwékné. Tusing ngomél dogén suba luung.
“Da sangsaya nepukin Mémé lén tekén ané suba-suba. Mémé sing ja buduh. Mémé ngidih pilih apan suba makelo malaksana ané sing beneh tekén Luh.”
Ningsih nlektekang paningalan méméné. “Kénkén unduké dadi Mémé bisa masalin nadak buka kéné?”
“Sing nyandang satuang to. Orahang kuda Luh perlu pipis?”
“Dadi Mémé nawang Luh perlu pipis?”
“Mémé suba apal tekén sebeng Luhé.”
Ningsih makenyem kimud.
“Luh perlu pipis bin cepok dogén,” saut Luh kalem.
“Kénkén? Suud né sing lakar perlu pipis bin?”
Luh Ningsih kituk-kituk.
“Suba pragat kuliahé?”
“Suba Mé, ené anggon mayah wisuda.”
 “Yéh, dong Luh suba tamat né?”
Luh Ningsih manggutan. Bu Kadék tusing nyidang naanang legan kenehné. Ia laut ngelut pianakné sambilanga ngetélang yéh paningalan baana marasa bagia pesan.
“Apa ané kal tagih Luh? Mémé meled pesan ngemang Luh hadiah,” Bu Kadék ngraos sambilanga ngusap yéh paningalanné.
“Sing perlu Mémé mikirin hadiah buin. Mémé suba masalin jani, ento suba satmaka hadiah ané paling mael.”
Bu Kadék buin ngelut pianakné.
“Mémé kal ajak Luh ka Senayan,” Ningsih mapitau disubané neh kenehné Bu Kadék.
“Ka Senayan? Ngudiang kema?”
“Ditu Luh lakar mawisuda, di Balai Sidang.”
“Di tongos présidéné mapidato?”
Ningsih manggutan.
“Aruh, da ja Mémé ajaka kema, lek atiné. Mémé tuah dagang kabasa, sing pantes asané macelep ka tongosé ento.”
“Ngudiang lek, pantesné Mémé bangga. Mémé lakar negak di kursi VIP mapan pianak Méménné lulusan terbaik di fakultasné.”
“Luh lulusan terbaik?
Buin Ningsih manggutan.
“Mih…, apa dogén gaén tiangé kanti liu sajan ané sing tawang unduk pianaké?” Bu Kadék nyelselin déwék.
Mapan Ningsih sanget pesan mapangidih tekén méméné, pamuputné Bu Kadék nyak ajaka ka Balai Sidang Jakarta Convention Center lakar nyaksiang Luh mawisuda. Semengan sajan ia suba ajaka ka salon tekén Luh. Nganggon kebaya lan kamen endek, bokné masanggul cara lakar menghadiri undangan perayaan Hari Kartini. Mapayas kakéto Bu Kadék ngenah cara majikan ané tusing kuangan pipis.Yén timpal-timpalné peturu dagang kabasa nepukin sinah pada tusing kena baana ngingetin.
Sukeh baan nyatuang kénkén runtag bayuné Bu Kadék dugas macelep ka gedung Balai Sidang. Di tengah gedungé ané bunter, maiter baan kursi ané mapangked-pangkedan cara di stadion, majérjér kursi ané liuné tusing ja kuangan tekén siu. Ditu calon wisudawané pada negak. Bu Kadék marasa ongkeb di gedungé ané linggah nganggon AC sentral ento. Peluhné tusing buungan ngetél dugas limané dandana tekén Luh ajaka majalan ngojog jérjéran kursiné ané simalu. Yén Luh tusing lulus terbaik di fakultasné, sinah Bu Kadék negak joh di sisi, di kursiné ané mapangked-pangkedan cara di stadion.
Makelo negak di kursiné ningehang pidato ngranang Bu Kadék kiap. Kéwala sasidan-sidan ia naanang kiapné, apang tusing ngaé lek cara wakil rakyaté ané pada geris-geris pules sedek sidang. Nyén nawang ada nak ngrekam nganggon video laut penékanga ka yutub.
Mara legaan kenehné disubané Luh Ningsih menék ka panggungé. Jegég sajan tepukina pianakné nganggon toga. Ngetél yéh paningalanné nyaksiang pianakné maan penghargaan sebagai lulusan terbaik di fakultas ekonomi.
Suud acara wisuda, liu anaké nyalamin Ningsih lan Bu Kadék, ngucapang selamet. Satondéné mulih Ningsih ngedeng liman timpalné ané muani lan ajaka maekin méméné lakar ajaka mapotrék bareng-bareng.
“Mé, né Edi timpal tiangé,” Luh ngenalang timpalné.
Bu Kadék ngon.
Lho, ini teman Ningsih? Bukankah sampéyan yang beli cabé tempo hari?” matakon Bu Kadék tekén anaké muani ento.
Edi ané suba ngenjuhang lima lakar nyalamin Bu Kadék dadi kagét. Ningsih ngenggalang nyelag.
“Kénkén Mémé né? Sing ada unduk ia meli tabia, ia sing taén ka peken.”
“Nak seken sajan tingalin Mémé,” Bu Kadék kekeh. “Tegarang takonin apa ia taén omélin Mémé dugas meli tabia aji limangatus.”
“Aduh, Mémé jeg ngaé lek dogén. Sing tawang Edi né nak cerikné walikota?” (*)

Kebayoran Lama, 2004Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments