Sang Lutung tekén Sang Kekua


Gagambaran I Putu Supartika
Ada jadma pepondokan ajaka tetelu luh muani tekén pianakné luh bajang aukud, geginanné tuah matetanduran palawija, nanging ia tuara taén mupuang pikolih tetanduranné, wiréh karosiahan baan bojog. Lantas sadaya-daya pesuanga anggona ngejuk bojog ento, ia ngaé santeb, umpanina baan jagung. Sedeng bojogé ento pada tuun ngalih amah, ada abesik né paling gedéna gegéson nyagjagin jagungé. Mara jagungé kajemak, pacuntil santebé macuatan, santebé lantas ulung matangkeban, bojogé sépanan mlaib énggalan katekepin baan santebé. I pepondokan ngenot santebé matangkeban, énggal ia manyagjagin, dapetanga santebé ngamah.
Raris bojogé kacangkling, nyadia bakal tampaha nyanan nyanjaang, laut pejanga durin kubuné, tekepina baan guungan. Suba lingsir teduh i pepondokan luh muani répot ngaé bakal basa di paonné. Disubané pragat reracikanné lantas pianakné ngulig di batu boréhané.
Gelisang satua sagét pesu Sang Kekua uli batan bantangé nyadia tuun ka pangkungé. Sang Lutung laut macekohan, Sang Kekua laut ia nolih tur ia nyagjag manelokin sambilanga matakon. Patakon Sang Kekua, “Héh cai Sang Lutung, ento ngudiang cai dini?”
Masaut Sang Lutung, “Apa tawang cai, kai lemesina tundéna nganggon kurenan anaké luh ané ngulig boréh ento, tekén bapanné. Kai tusing nyak, buina tusing pesan ada nyet makurenan, masih kai lemesina tur cangklinga, tekepina baan guungan, bakal panganténan nyanan petengé. Nanging nyen cai ada nyet, dadi masih cai nyilurin awaké, kéwala di panauran cainé masih awaké undang.” Sang Kekua lebihan kenehné nyak tur masaut, “nah yan tuah dadi silurin, depang awaké nyilurin cai.”
Masaut Sang Lutung. “Nah ungkabang guungané, lusin panyangklingan awaké, nyanan cai bakal cangkling, bakal tekepin dini, apanga kadéna awaké.” Sang Kakua kendel kenehné gupuh ia ngelusin panyangklingan Sang Lutung.
Di subané Sang Lutung pesu, laut Sang Kekua kacangkling lima-batisné, katekepin baan guungan tur kateteh baan rimbagan, nglaut ia makaad mingkel-mingkel kedék sakéng lega nyetné, lantas ia menék di punyan kayuné sambilanga masesandaran.
“Sang Kekua, Sang Kekua batan kranjang,
Sang Lutung babuan di kayu,
Sang Kekua celakné kenyang,
Sang lutung celakné layu.”
Anaké luh ngulig basa bengong madingehang laut nyagjag nengokin guungan, dapetanga Sang Kekua ditu matekep. Lantas ia gigian sambilanga ngaukin bapanné. Teka bapanné manyagjagin sambilanga mapeta, “nah, saling kekua nu masih melahan bénné tekén lutung, jani payu ngaé anyang.”
Mara Sang Kakua kaseluk uli di batan guungané, pacrétcét yéh matanné irib ia ngeling sigsigan tau tekén déwékné kena apusan, mapuara tulus masih ia matampah.
Sang Lutung déning lega idepné laut ia tuun nyadia kayeh ka tukadé, cloton ia macebur di yéhé, sagét ngenah Sang Yuyu di pilahan batuné.
Sang Lutung nyadia nyengkalén, munyinné Sang Lutung, “nah, né té Sang Yuyu tumbén tepuk, mai malu menékan jalan mapitungan ané melah.”
Sang Yuyu nyak menékan déning takut kena apusan. Pasautné Sang Yuyu, “tusing dadi baan icang menékan, batis icangé enduk pesan wiréh makelo sakit, mara pesan ilangan, kedetin malu icang baan ikut cainné.”
Sang Lutung cloton nyelepang ikutné di pilahan batuné, lantas kakapit baan Sang Yuyu, ditu lantas Sang Lutung jerit-jerit tuara dadi baana ningtingang awakné. Buin kejepné ada anak ngalih bé uli luanan, mara ngenot tingkah Sang Lutung kéto, lantas ludina teteha baan batu gedé.

NB: Satua Bali puniki kaketus saking cakepan “Kembang Rampé Kesusastraan Bali Purwa” sane kapipilang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa kaca 23.

No comments