Ngutang Kandik Nuduk Jaum

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Gagambaran Olih I Gede Putra Ariawan

"Mbéé... Nyai... Nyai... belogé abanjar pedidi nyuwun. Dadi kalahin Lik Yan, ngojog I Soplo?" Kéto raos Luh Luéng tekén kanténané, Dék Snowi ané mara palas makurenan. Ajaka dadua negak di metén Dék Snowiné, di kursi tiingé. Béh semangat pesan Luh Luéng mapitutur, buka ia nawang makejang, tatas tekén unduk.
"Sing tolih Nyai? Lik Yan ento bagus, putih, tegeh, siteng, sada sugih ngelepud. Rasa maka gumi anaké luh ngedotang. Nah yén I Soplo? Aselem kuku sing saménpada. Suba selem itek, tiwas nékték, gobané kuala genep! Ish... ish... ish.... belog Nyainé. Buka senggaké Nyai ngutang kandik nuduk jaum!" Béh jeg jeek pesan tuturné, misi awakné gideg gideg cihna sing cumpu gatiné. Ané karaosin mendep, nuléngék, buka mirengang tuturan satua, paliatné dangsah gatiné. 
"Apa artiné?" Kéto ia balik matakon. 
"Arti apané?"
"Ngutang kandik nuduk jaum"
"Béh, Nyai buka sing tamat SD! Artiné ngutang ané luungan, nuduk ané jelékan!" Saut Luh Luéng, jitné matingtingan asibak laut ngentut. Cuiiiissss....
Dék Snowi nekep cunguh, metakon,"Ooo...luungan kandiké tekén jaumé?"
Ané katakonin nengéng nyureng. "Aiiih...apané usak né? Jelas luungan kandiké, gedénan, anggo ia ngempug saang." Buin jitné matingtingan, cuiiissss.... mebo taluh berek. 
"Nak icang sing lakar ngempug saang. Icang perlu nyait kamené uék" saut Dék Snowiné mabelekuk. Wayah bon entuté!
"Mbéé... madugal belog Nyainé. Adep kandiké, beliang jaum. Aumah Nyai maan jaum!" Suud ngraos buin Luh Luéng matingtingan, ciiis.... jani mebo bangkén dongkang. Ngejengit manglé, ia nigtigin basang, "aduh, usak basangé!" Kéto raosné. Dék Snowi nekep cunguh, yéh matané ngrébés nangges angkihan. Mbéé... krurakara boné! Mirib lek kenehné Luh Luéng, matingtingan ia lakar ngampakang jendéla. Kruuééék..
Aduh lacur, ada besi paku nyangket nguék celana légingné pas di siagan jitné. Béh, mampakan makejang juringan jitné! 
"Aduuuh... ndas bedag! Kujang jani!" Kéto ia éwa. Peluhné pakritis. Dék Snowi ngejengit. "Kemu ka paon, ditu ada kandik!" Kéto raosné mablekis kedék. 
"Aiiih....bebéki Nyai! Celana uék tanjénin kandik!" Luh Luéng brangti. 
"Adep kandiké, beliang jaum aumah!" Béh ewer Dek Snowi. "Araaah, suud mecanda! Ada jaum jak benang?" Kéto Luh Luéng nyansan éwa, iteh nekep jit. 
"Hmmm...kéto suba masalahé ané jalanin icang. Kamen icangé uék, jaum ané saratang icang, boya kandik. Apang tawang Nyai, kandikné Lik Yan suba pungak, patiné bancut. Anggo apa laut? Jaumné Bli Soplo lanying sada kekeh. Ngerti Nyai?" Kéto raos Dék Snowiné sada ngédéngang jeriji tujuhné ngecenggir undit-undit. 
Beh, makesiab Luh Luéng ningeh raosé ento. Sing karasa limané nekep bibihné enggang ban kesiabané. Adaaaah.... sapina nekep jitné!
Mbééé...cawetné telutuan, giling buka selingkadé!


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
magenah ring Karangasem.

No comments