Ngigelang Tresna

Olih: Madé Suar-Timuhun
 
Gagambaran olih I Putu Supartika
Uli cerik Wayan Arta mula demen pesan ningehang munyin gambelan. Ia dot pesan bisa magambel. Ia ngelah keneh yén magambel ento pasti bagia krana ajanian sing taén nepukin seka gong masemu ucem wiadin masebeng masem ulian gedeg tat kala magambel. Krana kenehné dot bisa magambel, ia ngwanénang raga milu malajah magambel di banjar. Ia taén takut-takutina tekén kelian gongé.
“Melahang nepak Yan, eda ngawag-ngawag nepak, nyanan belah gongé nyén!" Wayan Arta siep krana jejeh. Sasukat ento ia kerengan mengkeb-mengkeb yén dot malajah magambel, apang sing kanti tepukina tekén kelian gongé. Gong gelah banjaran dogén demitanga.
Lénan tekén magambel, Wayan Arta masih demen tekén igel-igelan. Ia  meled pesan malajah ngigel. Apa buin di Pura Dalemné madué sasuunan barong, uli pidan tusing taén tepukina ada krama désané ané ngayah nyolahang. Ia dot sajan malajah mapang apang nyidang ngayah munut nyolahang Ida Sasuunan. Dugas ento Wayan Arta nu masekolah, kenehné malajah ngigel ngancan ngedénang, nanging sayang di sekolahné tusing ada ekstrakulikuler ngigel. Bas kaliwat tresnanné tekén igel-igelan, bas kaliwat dot ngigelang barong, ia lantas ngaé barong-barongan baan sumi, tapelné baan clebongkak. Di subané pragat ia ngigelang barong-barongané ento, ia nyalukin di arep lan belinné di duri. Barong-barongané kaigelang di jumahné lantas nglawang ka rurungé lantas ka umah timpal-timpalné. Lega pesan kenehné Wayan Arta nyidang ngisinin kenehné ngigelang barong, yadiastun tuah barong-barongan, buina tusing nawang kénkén igelan ané beneh, krana mula tondén taén malajah ngigel.
Tamat masekolah, Wayan Arta maan gaé di kota. Krana suba ngelah pangasilan, ia meled apang seken-seken bisa ngigel, utamanné ngigelang barong. Kenehné ané i pidan suba tusing nyidang baana nanggehang. Ia paling ngalihin tongos malajah mapang barong. Sing makelo lantas timpal belinné nujuhun tongos lés. Nyumunin ia muruk ngigel di Takmung ngajak belinné. Ditu ia tuah maan latihan ping telu, muruk dasar-dasarné dogén. Ulian demenné ia suba lagas pentas mapang barong di Banjar Takmung, ngibur Seka Truna-Truni ditu ané sedek ngrayaang Ulang Tahun.
Krana tongos lés di Takmung sing namping barong, dadinné ia ngalih tongos lés ané lénan. Timpal belinné buin nujuhin tongos lés mapang di Mengwi Badung. Ditu ia ajahina gerakan malpal, angsel, kipek kanan kiri, nayog, opak lantang, muah ané lénan. Disubané cacep makejang, mara baanga tapel barong. Ulian Wayan Arta seleg muruk, kéto masih belinné saat nimpalin adinné, sing makelo panguruké suba ngmaang nyalukin lan ngigelang barong.
Ada sawetara ping molas muruk mapang, Wayan Arta suba marasa bisa. Sing ja di tongos lésné dogén muruk, di jumah wiadin di kosné ia masih seleg latihan. Mara ia ngrasaang sujatinné ngigel ento tusing ja aluh. Dugas latihan ia peluh pidit, awakné belus cara anak mandus. Kéto masih suud latihan, talah sakitanga awak, lima, muah batisné.
Sing karasa puja wali di Pura Dalem suba paek. Ia ngancan seleg latihan. Ia dot sajan ngaturang ngayah ngajak belinné nyolahang barong sasuunan Pura Dalem. Satondén puja wali, Wayan Arta suba matur-atur ngajak kelihan muah jero mangkuné,  mapakeling lakar ngayah nyolahang Ida Sasuunan. Lega pesan kenehné Wayan Arta disubané kaicen ngayah. Makiré puja wali, sing emed-emed ia latihan muah nunas ica majeng Ida Sasuunan. Puja Wali di Pura Dalem nemonin Buda Wage Menail, nanging Wayan Arta lan belinné ngayah mapang buin mani petengné, nuju dina Wreaspati Kliwon Menail. Majeljel pamedeké mabalih krana uli pidan tumbén sasuunané masolah napak pertiwi, buina ané ngayah nyolahang krama uli ditu. Biur ortané dugas ento, ramé kramané pati takon nyén sujatinné ané mapang. Yadiastun tumbén nyolahang Ida sasuunan buina di pura padidi, nanging Wayan Arta muah belinné suba madan suksés mapang barong. Koplokan lima kramané saling sautin, lega kenehné Wayn Arta suba nyidang muktiang isin kenehné uli pidan.
Uli sekat ento krama banjaré ditu marasa bonggan tekén Wayan Arta. Ia nyidang muktiang yén nyak seleg malajah pasti bisa. Yadiastun ia sing masekolah seni, tusing kuliah di kampus ISI, ia bisa masih ngigel, apa buin mapang barong ané liu ngonyang bayu. Sing ja makejang ané bisa ngigel tari lepas bisa ngigelang barong.
Sasukat ento sabilang puja wali ia ngayah mapang barong nyolahang Ida sasuunan. Ia masih seleg malajahin igelan ané lén. Ia malajahin tari jauk keras muah topéng tua. Timpal-timpalné di seka truna marasa bangga. Ngancan liu kramané nawang Wayan Arta dueg ngigel. Ia pepes maan undangan tat kala ada krama ngelah upacara adat. Ia masih pepes ajaka ngayah ka pura-pura tekén pangurukné.
Yadiastun Wayan Arta marasa bagia ulian bisa ngigel lan maan ngayah ka pura-pura, nanging ada rasa sebet lan rasa sakit ati ané kaengkebang. Ulian nguber dedemenan ane sanget demenina uli cerik, lantas ada ané makutang. Ia ngutang galah ngasanin manis madu tresna ngajak tunanganné. Sujatinné mula saja Luh Sindi tunanganné uli SMA suba nawang Wayan Arta ngelah cita-cita dot bisa ngigel, nanging Luh Sindi marasa tusing kaajiang dadi anak luh. Ia pepes tusing karunguang. Wayan Arta sing pati ngelah galah ngajak Luh Sindi mamalam mingguan, tusing pati ngelah galah ngajak pesu malali. Galahné Wayan Arta telah anggona magaé lan malajah ngigel.
Nuju malam minggu, dugas latihan tari topeng sig pangurukné, ping kuda kadén Luh Sindi nélpunin, BBM masih kanti matumpuk-tumpuk. Wayan Arta itep latihan, HP-né pejanga di tasné. Di subané suud latihan lan negtegang bayunné, Wayan Arta lantas maliin HP-né. Dapetanga liu maan misscalled muah BBM. Wayan Arta sing ngrunguang, sing ngelah keneh nyang a bedik nélpun balik wiadin ngwales BBM tuangannné ento ulian ia marasa kenyel pesan. Tuni semengné suba uyak gaé di kantorné, teka uli magaé suba buin latihan ngigel. Pedih kenehné ngelah tunangan tusing pengertian.
Uli pidan Luh Sindi mula pepes miegang ngajak Wayan Arta ulian sing pati runguanga, sing pati taén nyak ajaka pesu malam mingguan. Tuni tengainné Luh Sindi ngalih ka tongosné Wayan Arta magaé.
"Bli Yan magaé pagi jani aa?" Kéto patakonné Luh Sindi si malu di subané neked di parkiran tongos Wayan Arta magaé.
"Aa luh, nyanan gén bli mulih jam pat. Adi tumbén luh kanti ngalih bli mai? Sing magaé?"
"Magaé, kéwala tiang ngidih ijin mulih maluan apang maan matemu ngajak bli. Yén sing mai alih tiang, kija men alih bli? Ping kuda kadén tiang suba pocol ka kos bliné. Bli setata sing ada di kos?" Luh Sindi suba nyumunin mamedih.
"Kudiang men luh. Yén sing magaé, bli pasti latihan ngigel apang énggal bisa, apang nyidang milu ngayah-ngayah di pura. Bli mula kapah di kos?"
"Alasan bli gén!" Bawak pasautné Luh Sindi, bibihné bujuh.
"Luh suba sing percaya ngajak bli?" Wayan Arta suba milu mamanes.
"Men yén libur bli kija? Bli sing marasa ngelah tunangan? Bli nganggep tiang nyén? Nélpun sing taén, SMS muah BBM sing pati bales bli. Tiang taén nagih apa ajak bli?" Muanné Luh Sindi prajani barak.
"Sorry sorry Luh, bli sing ngelah pulsa."
"Alasan bliné mula liu sajan."
"Bli muruk ngigel kadén luh gratis?"
"Tiang sing peduli, buina tiang sing taén nagih pipis bliné. Tiang tuah dot bli ngelah waktu ngajak tiang. Sing ja waktun bliné telah anggo ngigel dogén."
"Nah-nah bli ngidih pelih, suud monto uyut. Lek atin bliné mauyutan dini. Men keneh luhé jani kénkén?"
Luh Sindi siep, suba ngembeng-ngembeng yéh paningalanné.
"Ngomong naé luh!"
"Monto gén bli sing ngerti. Nyanan malam minggu, tiang dot pesu ngajak bli. Suba dot sajan padaduanan, ngrasaang tresnan bliné."
"Nah-nah luh, kéwala petengan gigis nah, binjep teka uli magaé bli latihan malu, suba kadung majanji ngajak panguruké."
"Nah, awas bli bogbog buin! Suba wadih tiang terus kabogbogin, kacampahang, cara tiang sing ngelah aji dadi anak luh." Luh Sindi nyetarter motorné lantas magedi tan papamit.
Petengné ento bas seleg sajan Wayan Arta latihan, dot sajan apang énggal bisa. Galahé suba ngancan peteng, ia engsap ngelah janji lakar pesu ngajak tunanganné. Suud ningalin missed call muah BBM ané majeljel uli tunanganné ento, ia mapamit mulih ngajak pangurukné ulian suba kaliwat peteng lan marasa kenyel sajan. Krana malam minggu, di margané ia liu nepukin truna-trunané ngandéng tunanganné magelut mesra, ditu ia mara inget ngelah janji lakar matemu ngajak tunanganné. Rasa kenyelné prajani ilang, ia jejeh tuananganné kuciwa lan buin mamedih. Nyangetang ia ngilut gas sepéda motorné apang énggal neked di kosné.
Neked di kos sépan-sépan ia mandus lan nganti pangganggo lakar ka kos tuanganné. Satondén majalan, ia mara makeneh maca BBM tunanganné ituni ané tondén bakat bacana, nyén nawang ia nagih gapgapan. Liu sajan BBM uli tunanganné. Tunanganné pedih krana tusing ada balesan uli tunianné, télpunné masih sing jemaka.
"Ngudiang dogén bli uli tuni, adi sing angkat telpun tiangé? Adi sing bls BBM-é. Dadi ati bli ngaénang tiang sedih nyakit ati. Tiang suba sing nyidang nanggehang bli. Pocol tiang nresnain bli uli SMA. Jani bli mamilih dedemenan bliné padidi. Bli mula muani égois. Bli sing taén ngerti kénkén keneh tiangé. Jani dogén baang tiang kesempatan buin cepok. Yén buin a jam bli sing teka, eda bli nyelsel!" Kéto isnin BBM-né Luh Sindi si duri, telung jam ané suba liwat. Tingalina jam di témbok kamarné suba nujuhang jam dasa lebih limolas menit. Ngénggalang Wayan Arta ka kos tunanganné. Sing kanti dasa menit Wayan Arta suba neked. Tepukina motor tunanganné ada, sandalné masih ada di aep korin kamar kosné. Bukaka koriné sing makunci. Di kamar kosné suung, sing ada nyén. Wayan Arta macelep ngauk-ngaukin tunanganné. Mara bukaka kori WC-né, makesiab dapetanga tunanganné suba kekeh, baongné magantung baan tali sampi di plaponé.
Prajani Wayan Arta ngeling, kauk-kauk ngidih tulung. Sing makelo pisaga-pisaganné teka pagrunyung. Sing ada ané bani ngelésang taliné. Mirib suba ada né nglapor, sing makelo teka lantas polisiné.
Uli sukat ento Wayan Arta marasa nyelsel, marasa liu sajan ngelah dosa, rasa sebetné sing kodag-kodag kélangan anak luh ané seken tresna tekén déwékné. Ia sing madaya keneh tunanganné bawak sajan, nyemak gaé mamocol buka keto. Yadiastun kélangan tunangan, wayan Arta nu seleg ngigel anggona ngengkebang rasa sebet di kenehné. Bagiané mula matimpal sebet. Bagia ané kabakatang ulian suba bisa ngigel katimpalin sebet kélangan tunangan. Muan tunanganné setata nu marawat-rawat. Limang tiban suba tunanganné luas ka karang wayah ulian ngantung raga, limang tiban masih Wayan Arta jomblo tusing ngelah tunangan. 
Umurné Wayan Arta suba ngancan ngwayahang, timpal-timpalné suba makejang pada nganten, Wayan Arta nu masih padidi. Sujatinné meled masih ngrasang tresna ngajak anak luh ané kasayangang, boya tuah tresna ngajak igel-igelan. Di kamar kosné tat kala suud latihan ngigel, ia ngrimik padidiana nyelsel raga.
"Ampurang bli luh. I pidan bli sing ngrunguuang i luh ané makada luh magedi ngalahin bli. Jani bli dot ngelah tunangan, bli dot ngelah kurenan. Bli suba tusing sabar ngigelang tresna, ngigelang  awaké tan panganggo ngajak anak luh di pasaréan, yadiastun sing ja ngajak ragan luhé."


Dénpasar, 22 Fébruari 2017


avatarMadé Suar-Timuhun
I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali). Dados narawakia ring Ubud Writers and Reader Festival 2016.

No comments