Gebug Éndé

Olih : I W. Wikana-Seraya
Gambelané saling sautin,
Suryaké saling timpalin,
Saput udeng sampun masiki,
Piranti payudan sampun kagisi.
Lanang munggah sareng kalih,
Sayaga masiat saling tolih,
Lanang istri, cerik kelih,
Sareng ngremba tetamiané luih.
Gebug Éndé kawastanin,
Tetamian Seraya né nindihin,
Pitutur leluhur saking lami,

Kaupapira embas saking nguni.

No comments