Ulian Jengah lan Tresna

Olih : I Nyoman Buda Arimbawa

Gagambaran Olih Nyoman Buda Arimbawa

n tusing ulian jengah déwék tiangé, adaan tiang mati katimbang tiang nepukin unduké puniki. Tiang marasa suba tusing dadi manusa, rasané déwék tiangé patuh sakadi buron sané pinih nista. Uli mara makurenan, tiang kasekaang, kapuikang, kagedegang, olih pisagané. Napi kadén pelih tiangé, dadi tiang kasengguh bisa ngléak, ngaba baya pati ka umah pisaga. Yén tusing ulian tresna tiang tekén pianak lan kurenan, adaan tiang magedi uli jumah. Tiang ngelah pianak muani-muani tatelu, apaké ulian ento anaké iri laut nyekaang tiang? Ngantos mangkin tiang kondén ngerti.
Tiang mawasta Ni Ketut Tari, tiang embas ring banjar Selat Peken, Buda Keliwon Matal, tanggal napi kadén tiang embas, tan wénten sane rungu daweg jamane nika, kéwanten warsané kari inget, yén ten iwang warsa 1965. Tiang ngantén tuah maselat tembok, tiang ngantén ngajak pisaga delod umah tiangé.
Tusing ilang nang akebitan uli manah tiangé, yén keneh-kenehang tiang, kénkén ja cara tepukin tiang buin di arep panyingakan tiangé, kurenan tiangé kaingsak, kakecuhin, kalangkahin, kajitin, kaencehin, tekén anaké ané ngedegang kaluwargan tiangé.  Kurenan tiangé kategul di natahé, tangané kacangkling, batisné kategul, pasuryak anaké ané nyekaang, ulian bes kaliwat liang lan kendel kenehné maan nyakitin kurenan tiangé. Unduké puniki tusing tuah acepok.
Mara duang tiban tuuh pianak tiangé ané paling Nyoman, kurenan tiangé suba keni penyakit. Kurenan tiangé tusing nyidaang buin nyemak gagaén, nyangsan makelo sakitné nyangsan nyangetang. Kemu mai tiang ngatehang kurenan tiangé maubad, sakéwanten tusing masi nyidaang seger. Kurenan tiangé gaéna apang sakit, belog baan tiang nyambatang, kurenan tiangé alianga pakakas ka balian tekén anaké ané ngedegang apang ngidaang ngamatiang kurenan tiangé. Adan sakitné tusing karuan, apa kadén adané, tiang sing maan ngrunguang dugasé ento. Dikénkéné pesu didih putih uli cangkem kurenan tiangé, dikénkéné nuuh kapeteng kalemah, yén sing keto galak, dengkak-dengkik, ngamuk, makejang perabot paoné pantiganga, entunganga kemu mai, kanti telah belah, benyah. Makejang pisagané ngorahang kurenan tiangé buduh. Kéwala sujatiné tusing ja buduh, penyakitné ané ngaenang inguh tur ngamuk cara anak buduh.
Inget tiang tekén pianak tiangé ané paling Wayan, uli cenik kingsanang dini ditu nikain tiang mauruk ngukir. Tusing nyidaang tiang ngengsapang  galahé ipidan dugas pianak tiangé I Wayan ngeling di arep reramané nagih masuk masekolah ring SMP, sakéwala tiang tusing nyidaang nyekolahang ipun mawinan tan nyidaang tiang miayain. Sebet, sekel atin tiangé nepukin pianak tiangé nylémpoh ngeling, dengkika tekén bapané, “Awak tusing ngelah pipis apa lakar anggon masuk…”. Pianak tiangé sigsigan, tusing nyidaang nuutang timpal-timpalné ané masuk masekolah SMP.
Di karang tiangé wénten nem belas KK, magenepan soroh manusané ada dini, cenik kelih, tua bajang, tiwas sugih, polos ajum, kolok buta, lan pécéng pérot mapunduh dadi besik di karang tiangé. Kéwala tusing ada ané bani makrisikan lakar nulungin tiang, makejang cara purnama tekepin ambun, maklieb peteng. Kari tatas ring keneh tiangé, yén ten iwang warsa 2003, wénten upacara matatah di karang tiangé, sawiréh kurenan tiangé sakitné sedeng sanget lan inguh yening nepukin anak ramé, kénkén ja cara api siam baan bensin, nyangsan ngerug, ditu lantas kurenan tiangé nyemak tambah, ngamuk, uyut di natahé, di arep anak ramé, di arep undangan uli dija kadén, di arep para prajuru banjar, kurenan tiangé dengkak-dengkik nguyeng tambah.
Anaké ané ngedegang makejang saling pasaatin ngejuk kurenan tiangé, tan parasa welas asih di kenehné, kurenan tiangé kaejuk, kacangkling, batisné kategul, muan ipune kapugpugin, sawiréh kurenan tiangé nglawan ri kala ejuka. Laut ipun kapaid, kenken ja cara maid cicing makiré bangka, kaoros, kakedeng paksa kanti telah babak belur ragan kurenan tiangé, disubané neked diwang, kurenan tiangé kasurung lan kaentungang di palungan mobil kériné, laut palaibanga ka Bangli. Tiang wantah anak luh nista, tambet kalintang sané ngawinang tiang ten nyidaang ngomong apa, tiang tuah bisa ngeling sigsigan, pianak-pianak tiangé kari alit tusing nawang apa, tuah bisa ngeling nepukin bapané kasekaang. Uli makudang-kudang anak ané kundangan ada masi ané tepuk tiang ngeling nepukin unduké ento, mirib ipun marasa kapiwelasan tekén ukudan kurenan tiangé, kéwala tusing bani ngomong apa, sawiréh ipun éling tekén déwék ipuné nénten sira-sira. Ipun wantah Tua Asti, anak lingsir ané biasa ajak tiang maduman ngadol banten, ipun ngeling gerong-gerong di loji dauh nepukin kurenan tiangé kajekjek, kaoros, kapaid.
Ulian jengah, tiang malajahang déwék uli idup tiangé sané kalintang nista puniki. Kemu mai tiang ngalihang kurenan tiangé tongos maubad, kudang balian kadén suba katunasin ubad, tusing masi nyidaang seger, tiang sakaluwarga taén ngingsanang déwék di Tedung, Gianyar, di jumah mbok tiangé apang joh uli jumah tiangé. Kemu mai tiang maburuh ngalih pipis apang ada anggon tiang meli baas jakan, apang nyidaang pianak-pianak tiangé sabatek makinyukan, kondén buin tiang ngenehang lakar mayah biaya rumah sakit. Sabilang ada pisagan tiangé numbas bias utawi batako, magrudugan tiang bareng makajang, maan padun siu rupiah kanggo, taen masi tiang maburuh tekén dagang bé céléng, sabilang ada pisagané ngelah upacara agama, prajani tiang nakonang lakar numbas banten apa tusing, yén numbas tiang misadia ngadol. Lianan tekén ento, taén masi tiang maburuh dadi tukang sepuh bokor. Kemu mai tiang ngrereh bokor, sakancan umah celepin tiang, sakancan désa ruruh tiang, apang maan bokor lakar sepuh tiang. Sabilang ada odalan di pura, liu tiang maan bokor, sawiréh liu anaké ané dot ngelah bokor kedas anggona mabanten.
Paketéltél peluh tiangé, ancul-ancul ngenyang pianak ané paling Nyoman, ngéntét ané paling Madé, maimbuh nyuun bokor akranjang, majalan uli das lemahé luas ka banjar Pandé, Bangli, tongos tiangé malajah nyepuh bokor, sambilang tiang malali ka Rumah Sakit Jiwa nglalinin kurenan tiangé ané kasengguh buduh tekén pisagané ane tusing demen teken kaluwargan tiangé. Disuudné buin tiang ngangsehang majalan mulih, sakit terasa entud tiangé sabilang wai anggon tiang majalan nganginang ngawanang sambil nyuun ané baat-baat. Matan aine nyentak, panes bara, kebus rasaang tiang, bedak seduk maadukan rasaang tiang, dikénkéné ujan bales, angin baret tepukin tiang di jalané, sakéwanten tetep tiang ngangsehang apang nyidaang neked jumah. Dikénkéné ngeling pianak tiangé sawiréh tusing nyidaang naanang bedak lan seduk basangné, dengkik tiang pianak tiangé di arep anak ramé di tengah jalané di Bangli “Eda sebakanga ibané, kutang poloné dini nyen…” nyangetang pianak tiangé sigsigan, maimbuh kaplakin tiang lan gimpek tiang paané.
Disubané teked jumah, boya ja tiang lakar masaré ulian sakit awak tiangé, kéwala tiang buin luas kemu mai lakar nguliang bokor ané sepuh tiang ka umah anaké ané ngelahang. Dikénkéné pianak tiangé nutug, dikénkéné jumah orain tiang ngijeng. Tatamian kurenan tiangé uli bapané makejang magadé, carik magadé, tegalan magadé, perabot kéné kéto makejang maadep, apang ada anggon meli baas jakan anggon ngisinin basang sabilang wai. Tiang tusing ngelah apa-apa jani, tiang tuah ngelah kaluwarga sané tresnain tiang, diastun idup tiangé satata nemu sangkala, ento tusing ngaénang tiang nyerah, tiang satata mautsaha sambilang tiang malajahang déwék. Ring manah, ring ati tiang percaya Ida Hyang Widhi pacang satata nuntun pamargin tiangé tur micayang waranugraha majeng ring kaluwargan tiangé.
 Disubane makelo, tiang ngelah modal lakar anggon tiang meli sakancan perabot panyepuhan bokor, ditu lantas tiang meli prabotané ento sané ngawinang tiang nyidaang nyepuh bokor jumah, tusing buin tiang kemu ka Bangli. Ulian gagaéné puniki tiang nyidaang meli baas jakan, lakar basa, darang nasi, miwah perabot paon, ulian gagaéné puniki tiang nyidaang munduhang pipis.
Tiang ngaturang suksma pisan majeng ring Ida Sang Hyang Widhi, malarapan antuk waranugrahan Ida, prasida tiang nebus biaya rumah sakit, sané ngawinang kurenan tiangé nyidaang mawali budal uli Rumah Sakit Jiwa. Sakancan carik ané magadé suba nyidaang tebus tiang lan kadagingin sajeroning entik-entikan, sakadi padi, sela, miwah sané lianan. Mangkin pianak tiangé suba pada gedé, suba pada malajah, malajahang raga anggon bekel idup. Kurenan tiangé suba seger, séhat, lan nyidaang buin ngalih gagaén lakar anggon ngisinin basang sawai-wainé, kéto masi ring carik nyidaang tiang ngubuh kucit lan ngubuh godél, nyidaang tiang mupu padi miwah entik-entikan sané lianan.  
Seger oger sadia rahayu….


                                                                        Kubutambahan, 20 Novémber 2016

1 comment: