Jatma Pangumbara (1)

Gagambaran Olih Supartika

Pendékar sané kantun wimuda lan maduwé jajeleg tegeh majujuk ring duur tebingné, ring betén bukit Pucak Sariné. Angin nglinus ngampehang boknyané sané lantang lan magambahan. Nganggén capil lan nyelet pedang ring bangkyang tengébotné, ipun sakadi ksatria mautama. Ring betén tebingé punika, tigang pendékar lianan sedek masiat. Wénten sané nganggén kléwang, wénten taler sané nganggén kapak, lan malih asiki nganggén pecut. Suaran kléwang sané mapalu sareng kapak utawi pecut punika sakadi suaran kerug sané ngarudug. Punika taler rikala muncuk pecuté ngenain tebingé, tebingé punika embid lan batu sané wénten irika kantos belah. Pendékaré sané majujuk ring duur tebingé nénten uning napi sané kaprebutin olih tigang pendékar sané saling cakcak punika. Pendékar punika taler nénten uning, sira sané beneh lan patut bélanin lan sira sané pelih lan pantes lawan, krana maka tatigané pada-pada saling cakcak, lan pada-pada mamusuh.
Daweg punika, galahé kantun semeng lan suryané wau medal saking bedangin. Bukité sané gadang sangkaning don-don punyan kayuné sedek ngembung kacingak asri. Lantas, pendékar sané majujuk ring duur tebingé punika makecos. Tangan ipuné kakebatang. Sakadi kedisé sané ngimbang ring ambarané. Lan batisipuné sakadi anak sané malaib. Ipun ngenceg ring genah sané nénten doh saking pendékaré sané saling cakcak punika.
Nyingakin wénten anak sané rauh, ipun sareng tiga mararéan lan makipekan. Irika ipun sareng tetiga nyingakin wénten anak sané nyelet kléwang lan nganggén capil.
“Nyén awaké? Wanén pesan awaké mai. Apaké awaké suba marasa cara ksatria mautama, teka mai lakar nyerahang atma?” Silih sinunggil pendékar sané sareng tatiga punika mamunyi galak sakadi nénten ja nerima sapengrauh pendékar punika.
“Tiang jatma pangumbaran. Ngumbara saking désa ka désa, saking padépokan ka padépokan lianan. Tiang boya ja ksatria mautama, nanging tiang wantah jatma biasa saking panegara selat segara. Tiang meriki boya ja pacang nyerahang atma, nanging titiang jagi mancut atma jatma sané iwang.”
“Araaahhhhh... lebihan munyi awaké!” Maka tatiga pendékaré punika makecos jagi ngebug pendékaré sané nganggén capil. Nyingakin déwékné karebut, ipun ngaud kléwang saking saungné sané seleta ring bangkyang tengébotné. Mara auda, kléwangé punika makilat-kilat ngawinang paningalan pendékaré maka tatiga punika ulap, lan ngebatang limané ring malun peningalané sumangdané nénten ja ulap sambil maakin pendékaré sané macapil punika.
Sané kapertama, pendékar sané makta kléwang ngebug saking duur lan prasida katambakin baan kléwangné olih pendékaré sané macapil, lan sausan nambakin kléwangé punika ipun makecos, tur ninjak tangkahné sané ngawinang pendékar sané makta kléwang punika maketes lan mantepan ring bongkol tebingé sambil mamunyi: Aduuuhh!!!
Nyingakin timpalné (anggep manten ipun matimpal krana mangkin maka tatiga ngalawan pendékar sané macapil punika) mantepan ring bongkol tebingé, pendékar sané makta pecut nguyeng pecutipuné lan ngawinang tanahé mesuang api rikala pecuté punika kapantegang ring tanahé. Yéning pendékaré sané nganggén capil punika nénten ja tangkas lan ngénggalang makecos minab muan ipuné pacang keni pecut. Sakéwanten untungné ipun makelid tur awakné mapincer sambil nguyeng pedangné maakin pendékaré sané makta pecut. Satondéné pedang punika ngenain pendékar sané makta pecut, pendékar sané makta kapak ngénggalang nambakin, lan maupaya ngenain muané baan kapak. Pendékar sané macapil salto ngelidin kapak punika sambil ninjak tundun pendékaré sané makta kapak kantos ulung nomplok pendékaré sané makta pecut.
Pendékaré sané mantepan ring bongkol tebingé bangun kisah-kisah maid kléwangné sahasa nyamparang kléwang punika ka tangkah pendékaré sané macapil. Pendékar sané macapil makecos lan kléwang punika ngaliwat ring slangkangané tur nanceb ring punyan kayuné. Nénten ja nyak kalah, pendékaré sané makta pecut lan kapak, sibarengan makecos nglambetang pecutné lan nyampar nganggén kapak. Pateh sakadi sedurungné, pendékar macapil punika prasida makelid lan nebes pecut punika, sambil ninjak maka dadua tangkah pendékaré lan ipun sareng kalih mantepan ring bongkol tebingé. Durung ipun sareng kalih matangi, muncuk pecut sané pegat punika nglambet muané. Ipun sareng kalih nekep muané naanang sakit tan kadi-kadi, sambil ningalin getih sané pesu ulian lambetan pecuté. Pendékaré sareng tatiga punika kisah-kisah bangun lan maakin pendékar sané macapil punika nganggén sisan-sisan bayuné. Sakéwala pragat rugi, krana durung polih natunin nang akidik, ipun ajaka tatelu sampun ketes lan mantepan malih ring bongkol tebingé. Maka tatiga pendékaré punika nénten mersidayang bangun lan adah aduh naanang sakit.
“Diolas eda matianga icang ajak tatelu. Icang nyerah.”
Pendékar sané macapil punika maakin ipun sareng tatiga.
“Sujatiné, napi sané prabutin ragané sareng tetiga kantos masiat?”
“Mrebutin gelar ksatria mautama. Di désané dini, ané jani makejang péndékaré pada masiat. Tusing ada pendékar ané matimpal, krana makejang saling lawan lan dot dadi ané paling kuat. Mirib ada abesik dadua pendékar ané nyak matimpal, nanging ento tuah akesep. Krana disubané ia nyidaang ngalang musuhné ané lebih kuatan, ia buin lakar mamusuh. Patuh cara icang ajak tatelu. Disubané icang ajak telu nyidaang ngalahang pendékar uli delod pangkung, icang masiat apang tawang nyén paling kuat dini. Nyén ja ané nyidaang ngalahang makejang péndékaré di désané dini, ia ané lakar dadi lasakar di padépokanné Pan Sager ané ipidan madan Padépokan Langsar lan suba maganti dadi Padépokan Sager sasukat kagebug Pan Sager. Lan ia masi lakar dadi pemimpin lakar ngebug padépokan Langsar Kaja, Langsar Kelod, Langsar Kangin, miwah Langsar Kauh. Lan ané kalah masiat, lakar dadi anak buah lan ia pasti marasa kélangan wibawa. ”
Rikala pendékaré sané sampun kakalahang punika ngorahang Padépokan Langsar Kaja, Langsar Kelod, Langsar Kangin, lan Langsar Kauh, ipun inget tekéning munyin guruné satondéné ipun ngumbara ka selat segara. Guruné punika nyaritayang indik Padépokan Langsar sané mapasahan dados patpat sangkaning kagebug pemberontak.

==oo0oo==
Masambung......No comments