Dénpasar Lan Don Pasar

http://www.pascalhierholz.com/wp-content/uploads/2012/05/
Sumber Gagambaran

sadurung  manusané membah mlabar dénpasar palemahan kota kantun asri binari
katah genah nandur wit sekar makejit mangényor i kaki kusir dokar
ngateh muatan bajang mapotrék maklambi anyar maénci barak ngékék masebeng jenar
motor pit jepit sepéda nyalip cikar nyepud pasliwer selahé antar
ring bucun alun-alun sadina magelar dagang  ubad ida bagus rai lengar mabusana
rangda iteh ngadol ujar
dagang  kacang kliut pangus kenyar klinyar lais buka saplar
alit-alité nimpugin buah celagi sada bingsar ten wénten braya masebeng sangar
tan wénten wayan buyar tan wénten ngutah  bayar sami masemu égar
semu masemi sunar amatra nénten tangar
mangupa jiwa ring kota dénpasar

sayan lingsir duh kota dénpasar kalaning mangkin dados don pasar tatujon sang ébeking dolar
pupulan  wang wibuhing dinar
lan pasayuban jadma dura pitra kasasar sami dados buyar
sami bedos kasar raras asri doh matilar pempatan agung dados pasar


pasar dados sebun maklar ngawé biuta sadina goar-goar

palemahan ébek dados cupek
tan pegat pasliwer wargi ngebekin margi rupek jagat maklepek opek
pikayunan puek tetujoné tan nuké
kadi semut marebat marebut rahina wengi
sisi-sisi telajakan makulit beton matulang besi tukad badung sané kasub ngid pangid
dados bangbang lulu lala-lulu alib ngatuju sabeh masa
margi dados tukad nyalah masa tukad dados segara
amunika rusak kotané mangkin nénten sami kayun makinkin mangda dénpasar mawali lestari ngulangunin ati

ngiring sarengin pidabdab sri bupati ngardi dénpasar luih sutrepti
palemahan pawongan parahyangan tata titi sentana cucu waras paros sujati

redité umanis ukir
130604

 

NB: Puisi puniki kaambil saking cakepan “Dénpasar lan Don Pasar” kaca kaping 1-2.

No comments