Kamar

Olih: Nirguna
 
"Gadis Bali" Gagambaran R.M Sapto Hoedojo
Elingké Ayu? Di kamaré puniki. Matemu surya miwah candra. Surya paliaté kenawan, candra paliaté kébot. Padaduanan nyepukang. Matemu sadrasané. Nyadiaké Beli nuduk tiang? kéto pitakén Ayuné. Beli tuara ja nuduk, Beli ngémpok! Ngémpok sekar ané doh di muncuk. Anggén Beli paias dini di pabaan Beliné. Dilayuné masih ajumang beli, baan miikné suba jenek di tungtung keneh Beliné. Ayu, satmaka sekar sandat, tegeh nyelolét punyané, di muncukné Ayu macantélan. Ngelud-ngeludin ukudan Beliné, kanti engsap tumbuh punya di réjéngé. Iwang abedik, janten Beli ngemasin. Sakéwala, dinané jani bakat émpok Beli. Adi gelahang Beli. Di kamaré, Beli ngémpok sekar. Sekar utama. Ragan Ayuné.NB: Prosa liris sané mamurda “Kamar” kakawian Nirguna puniki naanin kawedar ring Médiaswari (Pos Bali) Redité Wagé, 24 April 2016


No comments