I Madé Sugianto

Made Sugianto

Pangawi saking Tabanan puniki mawasta I Madé Sugianto. Dané embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Lianan ring punika, saking warsa 2007 ngwangun utsaha Majalah Éksprési, lan dané taler dados pemimpin rédaksiné.
Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia lan ring warsa 2015 dané taler makarya portal mabasa Bali Isin Gumi sané madaging gatra lan kakawian mabasa Bali. Cakepan-cakepan dané sané sampun kawedar luiré:
Bikul ( Pupulan Satua Cutet, 2010)
Préman (Pupulan Satua Cutet, 2010)
Sundel Tanah (Pupulan Satua Cutet, 2011)
Bunga Valentiné (Pupulan Satua Cutet, 2011)
Sentana (Novél, 2012)
Méong Garong (Puisi, 2012)
Sing Jodoh (Novél, 2013)
Sentana Cucu Marep (Novél, 2014)  
Ratna Tribanowati (Novél, 2014)
Ki Baru Gajah (Novél, 2015)
Event Organizer (Satua Cutet, 2016)
Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali. Dané meneng ring Banjar Lodalang, Désa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan. Niki wantah punggelan novél dané sané mamurda “Sentana” .

SENTANA
(I Madé Sugianto)

I

TUMBEN nganti sandikala tiang nu di tongosé magaé. Ngampilin barang-barang ané mara beli di peken Badung. Suud ngejang barang sig langganané di Ubud, laut tiang tundéna ka peken Badung ngalih barang dagangan. Sawatara jam pitu peteng mara teked di kantor.
Maan marérén nginem téh satondén nuunang barang tur ngampilang di gudang. Barang ané baat-baat, marupa gula lan minuman soft drink simalu tuunin tiang. Mirib baan nganti peteng maimbuh basangé seduk jeg marasa uwon bayuné magaé. Batisé marasa ngejer. Ngengsehang tiang nuunang barang apanga énggal baanga mulih makumpul ngajak kulawarga. Suwud nuunang gula ajak minuman kaléng, buin tiang maimbuh marérén. Karasa leleh bayuné.
Sedek tiang marérén, ada anak bajang kembar ngojog turin katerima sareng bos tiangé. Tiang tan pati rungu, kenehé suba jumah gén. Ngengsehang tiang nuunang barang aba ka gudang. Disubané suud, tiang kaukina olih bosé turin kenalina sareng anak bajang kembar punika.
“Kadék,” tiang nguningang déwék. Kimud.
“Komang.”
“Tiang Ketut,” kénten atur ané sikian.
Bos tiangé ngorahang, anak bajang kembar punika adi misanné. Kuliah di Politéknik Negeri Bali ring Jimbaran jurusan Akuntansi. Kampusné makarya bazzar amal, turin mahasisyané kajodi ngadol kartu bazzar. Mapan ipun ajak dadua tuara liu ngelah timpal, kuponné laut kaadepin tekén beliné. Bos tiangé.
Suud makenalan ajak anak bajang kembar ento, buin tiang ngengsehang mersihin mobil. Yadiastun tembahina tekén bosé, marasa lek tiang yéning tusing ngumbah mobil. Apabuin tiang sasai baanga bonus, lénan teken gajih bulanan. Bos tiangé kamulan barés. Rungu tekén anak buah.
“Ba peteng mulih malu. Ngumbah mobil dadi buin mani semengan,” tutur bos tiangé.
“Tan kenapi pak. Mangda pragat gén gaén tiangé. Tiang ngengsehang malih jebos kémanten,” saur tiangé alus.
Tiang kacunduk sareng bos turin ajaka magaé dugas tiang maburuh masang lampu listrik ring jero tuanné di Penebel. Dugas galahé ento, dané nakonang tiang tamatan sekolah dija. Kala ento tiang ngorahang tamat diploma tiga Keuangan lan Perbankan Univérsitas Udayana, warsa 2001. Sawiréh kéweh ngalih gaé ngandelang ijasah diploma laut tiang nugtug bapa maburuh kaumah. Dané laut nundén tiang ngaé surat lamaran turin kawantu ngirim sig genahne makarya di hotél. Nanging tiang ngorahang sing demen magaé di hotél. Sawiréh marasa dewek tusing ngelah skill. Kimud keneh tiangé yan nganti ngalih gaé tulungin anak. Tiang tusing demen mautang budi. Ané jejehin, kala tiang med magaé, turin makita suud, padalem sane ngejang utawi amé ngalihang gaé, sinah lakar keciwa. Ento ané sanget bakat kenehang.
Malih dané nakénang, dija gén tiang taén magaé. Tiang nuturang palampahan déwéké, sawaian dadi buruh. Dugas kuliah tiang nyambilang maburuh di toko kosmétik, dadi sales. Gaé ento jemak tiang apang ngidaang gén mayah umah kos lan ngidaang meli ajengan. Masan liburan seméster, tiang marérén dadi sales, kéwala tetep magaé. Biasané tiang nugtug bapa maburuh kaumah. Tiang dadi tukang aduk luluh. Gajihé punduhin tiang anggon mayah SPP. Yan sing keto tiang sing ngidaang kuliah. Ento ané ngranaang dugasé kuliah kulit tiangé selem denges, sawiréh madéndéng maburuh kaumah. Nanging tiang lega, sawiréh ngidaang tamat kuliah, turin tusing sanget meratin rerama ané mula tusing matatakan brana.
Angob dané ningehang satuan tiangé. Karana tiang tusing ngisinin pikayunné apang tiang nglamar di hotél, dané laut ngajakin tiang madagang. Kala emto dagangané marupa kasét VCD. Dugas ento, kasét VCDné sedeng lais. Makejang di kulawarga ngelah VCD player. Kasét tiangé laris manis. Apabuin kasét film jaruhé, jeg lais maseluk. Makelo-kelo tawanga tiang ngadep kasét film jaruh tekén bosé, karana bosé jejeh tiang maurusan ajak polisi, tiang karérénan ngadep kasét. Yadiastun tiang suudina madagang kasét, tan maarti dané nyuudang tiang magaé sareng ragané. Karana tiang demen madagang, dané laut makarya toko di kota Tabanan. Tiang dadi kasir turin ané kapercayaian mablanja barang dagangan turin ngirim dagangan ka langganan. Tiang ngirim dagangan ka Ubud, Legian, Kuta lan Sanur.
Dugas anak bajang kembar ento malali ka jeron bosé, tiang sedeng teka uli mabalanja di peken Badung. Kala nuunang barang, tiang laut makenalan. Suud makenalan, bosé ngenjuhang duang bidang kupon bazzar maaji satus tali a bidang. Bosé nundén tiang apang berangkat ka tongos bazaré. “Terus-terusan magaé nyanan bisa enggal med. Dadi ngibur kapah-kapah, né kupon bazzaré bekelang,” atur bos tiangé, maimbuh ngenjuhang pipis.
“Rauh nggih!” atur anak bajang kembar punika.

..................... (Wacen selanturnyané ring cakepan sane mamurda “Sentana” kakawian I Madé Sugianto)

No comments