Puisi-puisi Nilarwati; I Kapu

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
I Kapu

Angin ngalinus
I kapu kalapu
Ngujur manah toya ning

Masolah gargita
Matembang sunia

Duh ratu Sang Hyang Embang
Kambang titiang tanpa rambangWarna

Ring dija wates warnané
Rikala putihé masawang kuning
Kuningé marawat barak
Baraké mamuncuk selem

Ring tengah warnané mapalu
Kajané marep kelod
Kauhé mapas kangin
Ring catus pata
Ratu malingga maambu sekaruraTegeh Kahuripan 

Peteng detdet
Ngempet marginé cupet
matambak-tambakan,
titiang nguber kleteg

Mangaang di muncuk sayongé
Ngadab-adab undagan
Plekutus angkihan, nguliang angkihan né malu
Majapa mantra, megat karmané kung

Di Tegeh Kahuripan
Tegehé ulihan éndép
Peteng ngadanin galang
Uripé mawastu hilang


   
Ning, Kuning 

Ning,
yéning suba ening
Dadi kloning-kloning
Kéwala da criring

Sasai malukat nyuh gading
panyingakanné sayan celing
Mileh ngiderang aling-aling
Saja dueg, sakti tan kedingding

Ning,
bajuné putih kuning
sing dadi anggon nyicing
apa buin masolah cacungkling

Ning Kuning,
Éling, ÉningMagalung  

Ngalih luwung koné sing dadi malalung
Baan luwungé tuah bakat di suwung
Tur lalungngé ngranang kenehé buwung

Mawinan magalung da mabekel balung
Ngenehang pikolih nyagerang wat kukung
Mabanten, macanang raka, mabayu sriung

Tuah i mémé ané sing taén kresep magalung
 Sabilang nembulan sebet kilangang I bangkung
Setata kalah tekén parisolah pianak bengkung

Magalung, makalung, mabungkung mangmungNgiring Simpang  

Yaning polih ngalintang
Ngiring  simpang………
Ring pondok titiang numpang
Kewanten kangiang…… 

Pet katon lelampanan wayang
mangkin magirang, abosbos magarang
Kocap tan wénten sané iwang
Duaning sami sangkaning ki dalang

Wantah titiang,
tan prasida ngambekang liang
belog matah turin matalang
mawinan tan matemu galang

ngiring simpang
kagenahé embang
masanggar tawang
nangiang sangiang


Nilarwati
meneng ring Denpasar.

No comments