Anyar

Olih: IDG Trinandita
Sumber Gagambaran; www.carredartistes.com


Anyar maartos baru. Wénten Warsa Anyar, Baju anyar, lan sané tiosan. Maosang anyar utawi baru. Minabang sami jatmané jagi seneng. Sekadi maduwé mobil anyar, baju anyar, sepatu anyar, sepeda anyar lan setios nyané. Yéning pinehin anyar punika wantah sangkanin wau kapolihang, wau kacingak, wau kakaryanin lan wau pragat. Anyar punika wantah galah sané ngawinang. Memargi galahé sinah sami sané mawasta anyar pastika jagi matilar. Mobil anyar dumun sané mangkin dados mobil kuno, sepéda anyar sané dumun mangkin dados sepéda antik, warsa anyar sané wau ngalintang benjangan dados warsa ilu.
Duaning asapunika sepatutné jatmané tan perlu nyumbungan raga utawi bangga pisan nyantenang separi indik sané kabaos anyar punika. Sané patut kadadabin wantah sané anyar punika patut kapiara, keanggé sekadi patut sumangdané napi sané anyar punika nénten gelis usak nénten gelis uug lan awét. Yéning marupa barang utawi perabot patut kapiara becik-becik. Yéning marupa ajeng-ajengan patut kasimpen utawi genahang sekadi patut. Yéning ajeng-ajengan anyar genahang nénten patut bisa ngawinang masem raris yéning ajeng sinah ngawinang sungkan napi malih yéning ajeng-ajengané punika nénten matekep sinah buyung jagi rauh nyebarang panyungkan.
Raris yéning lanturang sekadi jatmané sané makurenan sinah wénten sané kasengguh pengantin anyar. Wénten kabaos bulan madu. Rikanjekan punika sinah rasa anut lan adung sané karasayang tur kalaksanayang sareng kalih. Mamargi galahé pangantén anyar punika kasuwén-suwén sinah nénten malih sekadi asapunika. Raris métu sampun sané mawasta pikobet rumah tangga. Yéning anyar sané satata ajumang sinah risampuné nénten dados kaséngguh anyar sinah jagi kakutang. Indiké puniki patut kayunin becik-becik. Sumangdané yéning nirgamayang sekadi anaké makurenan nénten ja patut médayang anyar lan buuk. Riantukan makurenan punika wantah nunggilang jatma lanang-istri antuk upacara manusa yadnya mawidiwidana sareng kalih nemuang semara ratih niténin sané kawastanin gréhasta asrama. Punika patut kapiara. Yéning bandingan sekadi numbas kuaca minabang nénten pateh mapan yéning kuaca sané wau katumbas kasengguh pinaka kuaca anyar raris kasuwén-suwén menados kuaca buuk, kumel, kesét, daki raris kakutang. Minabang puniki sampun lumrah lan nénten mapisalah.
Puniki wantah gendu wirasa, sakémawon yéning uratiang minabang tetueknyané patut kapikayunin. Yéning cutetang gendu wirasa puniki nguningayang sumangdané sami mapikayunin. Minab patut taler kawikanin anyar punika magenah ring kayun. Sakadi numbas motor bekas yéning sané ngadol minabang rumasa motor punika sampun buuk utawi jelék sakémawon sang sané numbas rumasa motor sané katumbas punika wantah kantun anyar utawi baru. Macihna jatmané maduwê rasa angayubagia ring kahuripanné. Nénten kabanda ring sané kabaos anyar punika.  Taler motor sané lawas sakéwanten kari becik mesin, pelaib nyané mejanten durung patut kagentos. Sumangdané tan kasengguh boros utawi ajum. Minabang jatmané patut niténin kahuripan antuk ngawigunayang sané kari dados kawigumayang lan nénten lipia ring angga. Nénten satata ngaruruh lan nyumbungang sané kawastanin anyar kémanten. 


I Déwa Gedé Trinandita
urati lan seneng ring parikrama Bali.

No comments