Kélangan Capung

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber Potrekan; https://www.pexels.com
Dasa tiban merantau ka kota selat pasih, tiang mulih. Pidan luas pedidi, jani suba ngajak bati. Kurenan aukud (kanggoang, ajin bocoké) pianak muani aukud matuuh nem tiban. Dugasé ngajakin mulih, tiang ngényor I Gedé. 
“Kalau mau pulang ke kampung bersama Papi, nanti Papi ajak nangkap capung.”
Ia enu iteh nuléngék hapé, masaut kuala dogénan. 
Capung itu apa, Pi?”
Néh... Raré jani, capung tusing tawanga. 
Hmm... capung itu sejenis serangga. Bisa terbang kayak pesawat terbang. Masa kecil Papi, suka sekali nangkap capung. Bersama teman-teman, berlomba siapa yang paling banyak.”
Enu masi ia nuléngék hapé. 
“Terus?” bawak raosné. 
Terus, Papi goréng. Enak!
Sagét ia tengkejut, jani tuléngéka matan tiangé. 
Capung? Serangga dimakan? Iih... Jijik!” kéto ia gideg-gideg awakné nyihnayang seneb basangné. Néh...celekotokané, raré jaman jani sing nawang kénkén rasané nahar capung, adukin telengis timpalang nasi cahcah. Tusing nawang rasané basang seduk suud nengala di carik, ningalin i mémé majalan nuut pundukané ngabaang panyampah. Piiih...cara lakar mendak betara legan kenehé ningalin isin sokné i mémé: nasi cahcah, pésan capung, jukut kélor maliklik!
Ah, sing ada artiné nuturang unduké ento tekén pianak. Ia tusing resep, buka senggaké lekad suba galungan. Nawang ngesop lawar, tusing nawang rasané mébat! Pamuput ia nyak ajak mulih, sakéwala bersyarat: ugi ngejuk capung. 
Biar tahu aja, capung itu kayak apa,” kéto alasané.
Bawak satua, neked tiang jumah. Ngorta kangin kauh ngajak rerama, nyama brayané makejang. Di bucun balé danginé ada nangka nguda ngelilik abungkul, mirib lakaran jukut mani kayangé penampahan galungan. Ento alih tiang engketné aji lidi. 
Ta... daaaa.... jadi engketnya! Getah nangka ini dipakai untuk nangkap capung!” kéto tiang buka ngaé surprise tekén I Gedé. Ia biasa dogénan. Sing lega, sing gelu. 
Trus?” sautné bawak, muané dangsah. 
Kita nangkap capung!” égar tiang ngajakin. Meréngang kipekané ngalihin capung, sing ada. Capung géntél, capung tumbak, capung omba, capung memedi, capung bangkok, kuting capung clekitikan sing ada macelamangan. 
“Ngujang Cai, Yan?” matakon bapan tiangé, sambilanga negak di saka paté.
“Ngurukang I Gedé ngejuk capung!”
“Nak suba sing ada capung!”
“Ngudi kéto?”
“Nak sing ada carik!”
Tiang mendep. Bengong tanpa saut. Mara tiang ngeh, kali jani I Bapa suba jumah. Biasané nak enu di carik. 
“Makejang cariké suba dadi umah”, kéto bapan tiangé nutur, paliatné joh nolih tengala, udud, tambah, panyosohan magantung di témbok paoné, kabangan. 
“Men, carik iragané pidan kija?” buin tiang matakon nyesedang. 
“Suba telah, anggo nombokang Cai apang dadi pegawé!”
Tiang sing ngelah saut. Buka meceki, kartuné suba embet! 
Sagét I Gedé teka, ngaraos bangras pesaja, “Ih... Papi bohong. Capung itu hanya dongéng, kan?
Sepi. Tiang mendep, I Bapa mendep. Buka majanji, padaduanan nolih kawa-kawané menék tuun ngakit sabang di jinéngé maraab tuduh patelédtéd.

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments