Rikala Nyepi I Kobar Maceki

Olih: Manik Sudra


Sumber potrekan; deskgram.net
Nyepi tuah rainan suci, krana rikala nyepi anaké pada nyiksik bulu. Nyalanang catur brata penyepian. Nanging, di kenehné I Kobar, nyepi tuah dina melah anggon maceki, boya ja maca kidung. Krana uli semengan kanti sanja, kanti peteng, tusing ada ngurus. Ia nyidaang puas maceki. I Kobar mula bebotoh ceki paling gaek di banjarné. Sabilang ada odalan di pura ia ngadaang ceki, nguopin ka umah pisagané, ngadaang ceki. Né penting ajak lelima, jeg payu cekiné.
Yadiastun suba sesai maceki, nanging Nyepi tuah déwasa ayu paling melah anggon maceki. Suba uling Nyepi ané imolas tiban ia setata maceki. Dija ada tongos cekian ané paak uli umahné, ia lakar kemu.
Duga I Kobar kanti narik pis tabungané di LPD lakar anggona maceki di Nyepiné. Ngepuanang Nyepi, ia teka ka LPD ngaba buku tabungan ngorahang lakar narik pipis tekén pegawé LPD-né. Buku tabungané kebitina tekén pegawéné, misi limang juta nanggu séket tali.
“Tarik makejang, da kanti masisa,” kéto I Kobar makempléng tekén pegawéné.
“Ten dadi makejang Pak, harus wénten sisa abedik.”
“Kuda paling bedik?”
“Séket Pak.”
“Nah, sisaang bin séket dogén.”
I Kobar suir-suir mulihné ngaba pipis limang juta, bekel Nyepi, lakar anggona maceki. Kurenané ngajemi, tusing ngelah pipis anggona meli buah lakar maturan.
“To pipisé ané satus kija aban nyai? To anggon merainan sing genep?” I Kobar ngambrés rikala kurenané ngorahang kuangan pipis anggona merainan.
“Suba telah bli, beliang bunga, beliang busung, beliang basa-basa. Suba tusing masisa apa.”
“Nah kanggoang amento dogén. Né penting maturan. Kanggoang canang aturang, Betarané sing taén nagih beliang buah.”
Ngemaniang Nyepi, setondéné ia ka margané milu nglinderang ogoh-ogoh, ia nélpun timpalné ané biasa ajaka maceki.
“Dija ada mani?”
“Di jumahné I Bukti. Orahina mesuang modal pada satak anggon biaya makan,” timpalné ané madan I Kulik nyautin.
“Gaé cenik to. Limangatus awaké nyak mesuang.”
Télpuné matianga. I Kobar lantas nélpun I Bukti.
“Saja di jumah cainé mani ada cekian?”
“Sedeng melaha kuangan anggota buin aukud. Mara ada pasukan asia, apang dadi duang gibungan.”
“Gaé cenik. Aman di jumah cainé? Sing ada pecalang kemu?”
“Timpal awaké ané dadi pecalang masi ngorahang lakar milu maceki, di suudné ngelindeng ia koné lakar milu maceki. Suba majanji.”
“Nah yén kéto, mani awaké neruput kemu.”
Semengan setondén kulkulé mamunyi ané dadi cihna nyepiné mulai, I Kobar suba nabyeng negakin montor ka umahné I Bukti. Kadirasa kurenané ngidih tulungan orahina nyampatang luu sing runguanga.
“Sampatang pedidi, awaké ménggal-énggalan.”
Bibihné nyelepit roko, limané ngilut gas montor.
Neked di umahné I Bukti, guminé suba galang. Sedeng melaha ia nongkrak montor, kulkulé mamunyi. Nyepiné mulai.
I Bukti nyagjagin, I Kobar metakon: kén ané lénan?
“Suba pada mulih!”
“Nguda mulih? Buung maceki?”
“Sap awaké meli kartu ceki.”
I Kobar kijem, ia makeneh mulih, nanging Nyepi suba mulai….


1 comment:

 1. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete