Lawat-lawat; Cecimpedan Tuak

Olih: IGA Darma Putra

"Drinking Tuak" Gagambaran Affandi, Sumber; www.armaila.com

Tuak ento ineman ané ngaé punyah yén bes liu. Kéwala kanggoang anggon ngilangang nyeb basang, inem bedik-bedik. Apa buin liunan ngajengang bé céléng dugas panampahan galungané, isinin tuak akeciran melah rasané. Sakéwala ingetang apang tusing bes liu. Liu-liu nginem tuak ngaénang basangé bengkang, misi sirah uyun. Kadung uyun, ané besik kadén dadua, ané dadua kadén patpat, ané patpat kadén kutus. Ané sing ada kadén ada, ané ada kadén tusing ada. Budang-bading guminé. Mulan saja guminé jani budang-bading. Conto guminé budang bading, tuah ané pelih ngalih pabeneh, ané beneh aliha pelih-pelihné.
Ada katuturan uli anak wikan buka kéné, “yén liu ada beneh, ento suba madan pelih”. Katuturan buka kéto, kéweh baan ngaresepang, apa buin sirahé suba kadung uyun ulian punyahin tuak. Cara satuan I Tamtam, ia anak dueg ané kaduegané engkebang sirah uyun linglung. Sakéwala yén badingang patakoné kénkén? Apaké yén liu ada pelih ento ané madan beneh?
Kéto suba miyegan ajak keneh padidi. Ané meneh-melihang tuah awaké padidian. Cara raos lingsir-lingsiré, gamongan keladi jaé. Omongan ento tuah dadi gaé. Apa buin yén suba dot maan tongos pategakan. Prajani liu nyambehang munyi kéné-kéto dini-ditu. Kayangné maan pategakan, koné lakar baanga ngidih sarin-sarin pagaé. Masamaya lakar ngamertanin jagat, ngarahayuang gumi. Koné kéto, kéto koné. Dikénkéné, yén ada anak liu nyambehang munyi buka kéto, inget tekén satuan I Cangak. Telagané lakar nyat, I Cangak masamaya lakar nulungin sarwa béné ajak makejang ngalih telaga anyar. Pamuput makejang béné teda Cangak. Ané tusing bakatanga neda tuah I Yuyu, ané ngelah lokika. Anaké liunan tusing demen cara I Yuyu, ané magaang di dasar telagané uyak endut. Demenan dadi bé ané kulitné nyalang, bisa ngelangi kemu-mai. Satuan I Cangaké ento, nyak ais ajak pakibeh guminé ané milih pamimpin.
Milih pamimpin tusing ja gaé aluh, liunan misi magerengan. Apa buin yén baang magerengan ajak nyamané padidi, tanah akarang tebih dadiang dadua. Yen suba kadung magerengan, sanggah kamulan belatin aji tembok batako. Malénan yén milihin tuak, diapin dedemenané pada lén, tusing kanti magerengan. Ada ané demen manis, ada masih ané demen sadah wayahan agigis. Ané penting suba pasti anggut-anggut pada sumuyub. Miribang aluhan milihin tuak bandingang tekén pamimpin. Milih pamimpin keweh, buut, musti misi wawa-wéwé. Koné lakar ngajegang kéné kéto, lakar menehin ané pelih-pelih, kéwala pamuputné raosé kadi tuak labuh di tanahé.
Yén tuaké labuh di tanahé, ngaranayang tanahé punyah! Manut satua di patuakan, tanahé jani liu ané punyah, ulian ento pragat ada linuh. Gunungé masih punyah, awinan liu gunungé magejeran. Pasihé masih punyah, awinan sai-sai ngalencok, dikénkéné bisa ngalencok ngurug désa. Kéto satuan anaké di patuakan. Clegek-clegek nginem tuak, sambilang kenyar-kenyir ngedékin awak padidi.
Kéwala ané munyahin, tusing ja tuak dogén. Jani tusing bedik ané punyah ulian bes liu nawang maca shastra. Kéwala bica mamaca suba ia ngaku ririh. Makejang pagaén anaké cadcadin. Pamekas apang ada gaé di pésbuk, insetageram, tuiter, wé-A muah ané lén-lénan. Apang ada ané ngarunguang. Apang liu anaké nawang kaduegané. Apa buin liu anaké nge-laik miwah komén. Jeg nyajang prajani cara gugel, makejang tawanga. Tuturé maliah kanti tusing ngidang baan ngawadahin aji keranjang padang. Yén tuturé ento baang sampi, bisa utah-utah ulian liunan amah. Anak buka kéto tusing malénan cara anak punyahin tuak, patuh-patuh bingung, ngadén awakné seger. Sabilang nutur misi utah-utah nengkik jelinjingan. Dong dayanin, satuan utah baang nyamané?
Ada buin besik ané munyahin, ento madan agama. Punyahin agama buin kéwehan, sawiréh ané punyahin agama tusing nawang awakné punyah. Agama ané kéné beneh, agama ané kéto pelih. Yén suba liu anak punyahin agama, kénkén ja lakar panadin guminé? Bandingan tekén ngitungang anak punyahin agama, luungan macecimpedan cara anak cenik-cenik. Jani ada cecimpedan ulian nginem tuak akeciran, patakoné kéweh baan nyautin. Apa ané galangan tekén surya, dedetan tekén peteng?


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete