Unén-unén Rikala Kajeng Kliwon

Olih: Kébes

Gagambaran I Gede Putra Ariawan

Dugas Kajeng Kiwoné, Nang Orti majalan magaé cara biasané. Ia magaé nongosin umah bosné ané pepesan suung kakalain ané ngelang, sawiréh ané ngelahang anak dadi pejabat penting di Bali. 
Nang Orti suba magaé dasa tiban di umah ento, uli semengan sawatara galah nem semengan, rikala tengai kalaina mulih, sanjané buin ia mejaga.
Duk mapag Kajeng Kliwon, tatayunganné majalan magaé kambang tur tusing pati memunyi. I Ramé, kurnané, kanti matakon, "Nang, yéning won bayuné da ja paksanga magaé. Apa buin jani mapag Kajeng Kliwon, ila-ila," kéto sambat I Ramé rikala Nang Orti majalan magaé sandyakalané, nangin tusing kasautin.
Neked di tongos magaé, ngelantas ia ngelésang baju, tuah nganggo baju doplang sambilang ningehang radio. 
Galah nyansan serepet, guminé saru mua, biasané Nang Orti maan dogén nyeriep sirep ulian petengné lakar ronda kirang langkung ajam, ulian tongosné linggah.
Ketug tangkahné adéng, sakéwala gedé angseganné. Ulian sing ngidang masaré, ngamaluin ia ronda sawatara galah jam dasa.
Mabekel sénter tur radio suak, ia matindakan uli sisi kelod ngajangan. Neked di bucu kaja kauh, awakné makesyeng semutan, saha nadak sara makita makaik cara anaké ngamuk. Sakéwala ia ngidayang naang, tur majalan nganginang.
Sambilang majalan, ngigisang grudugan bayu Nang Orti, sambilanga masuir-suir. Tondén ada limang tindakan, masaura maglebug klod kangin sekadi nyuhé ulung.
Jejeh tekén ada maling, Nang Orti melaib magpagin tekan munyiné ento. Neked ditu, Nang Orti nyénterin menék tuun ulian ditu ada entik jepun ané mayusa duang dasa tiban, ané tusing dadi tundik, apa buin sepeg.
Tusing ada ketékan lima, buin ngarudug bayuné, angsenganné ngedénang tur ia marasa jejeh. Budi malaib, jejehin slimputan, yéning majalan suba pasti lakar nyangetang angsengané, kéto keneh Nang Orti.
Galahé suba majalan tengan jam. Ia ngawanénang raga majalan lakarang ka tongosné majaga di bucu kelod kauh.
Nanging nasib Nang Orti mula jelékan abedik, marasa suba neked di tongosné mejaga, sakéwala tusing tepukina galahé ané biasané ia tegakin. Jengah ngalih tongos ento, kanti pang telu ia maplincer buka anaké paling, nanging tusing masé tepukina lawat galaré.
Inget tekén déwék, Nang Orti inget tekén pebesen pekakné, yéning dipetengé sing tepuk jalan pesu, ento adané impas-impas gagaén wong sakti. Penudané nunas ica ring pelinggih, tur gedig tanah nyambat kapelihan.
"Bug, bug, bug," gedé gebugné Nang Orti tur buin ia maplincer, mara tepukina galaré ento.
Angkihané ngansur ulian jejeh, batisné ngejer tur peluh pidit, lantas nyemak yéh agelas. 
"Nang, nang, ampakang pintuné," kéto munyiné uli sisi. Lasia simpatan Nang Orti ningehang.
"Huk, huk, huk.. nyén ento?" kéto patakonné.
"Mémé né, Dong Kordi danginné."
Nyangetang suba bayuné ngarudug, Nang Orti maakang jelanan tur ngampakang.
"Éngkén dong? Peteng nu masé dadong pesu," petakon Nang Orti.
"Sing nang, dadong busan manjus di tukad dangin umahé, mirib ada né éwér, anduk dadongé entunganga beneng kauh. Miribang dadong ulung dini," kéto pesaut dadong.
"Sing ada dong, sing ada anduk dadongé dini. Cang uling tuni dini," kéto sambat Nang Orti sambilang ngubetang pintu.
"Nang, ndén malu.. to betén punyan jepuné anduk dadong. Jemakin kejep," melid i dadong.
"Men dadong sing percaya, mai alih," sambilanga Nang Orti miakang jelan buin.
Krék, krék, krék pajalan dadong ento mapaid. 
Makesyeng Nang Orti, nadak sara saja ada anduk dadong magantung di punya jepuné. 
"Yéh, nguda ada anduk dadong dini. Tuni tusing ada. Mai jemak dong," orain Nang Orti.
Lantas kajemak tekén Nang Orti, mara makipekan kuri lakar ngamaang anduk, dapetanga suung mangmung. Ngetor tur makita ngeling Nang Orti, i dadong nadak ilang. Tusing ja dadong dogén ané ilang, anduk di kepelan limané masé ilang.
Gelisang satua énggal, Nang Orti bangun napetang suba di betén punyan jepuné, ulian dibi sanja ento ia ngelantas pingsan. Disubané inget, lantas ia mulih lakarang ngorta tekén kurenné.
Sasukat ento, ia setata mabekel manisan rikala rainan, lakar aturanga di pelinggih. Ada koné ané ngorahang, unén-unén ditu nagih pajiang tur karunguang. 


2 comments: