Lontar Kala Ireng (4)

Olih: I Madé Sugianto

Sumber Gagambaran: www.pinterest.co.uk

Kembang Girang dot dadi ratu. Makikén lakar ngebug Puri Alas Pura. Disubané madeg ratu di Puri Alas Pura, mara buin ngitungang ngrejek puri lénan. Disubané makejang puri cenik-cenik kakuasain, mara lakar ngawirangang sakit ati, ngebug Puri Margapati, ngasorang Prabu Aksara Murti. 
Galang langité mara ia pesu uling gook Sema Bajang. Suba kutus candra ia masekeb di tengah gooké ulian teleb mlajahin Lontar Kala Ireng. Kala Sumambang lan Déwi Ceki satya nyaga dugas ia nangun yasa, ngregepang lontar pingit apang ngrangsuk di awakné. Matolihan ia marep menék. Abingé tegeh tur jalané sripit. Tanah di abingé tepukina nréstés gembid ulian ada cicing saling uberin di bibih abingé. Kedis kekelik ngindang di langité, matanné nelik ngalih-ngalihin bangké. Ngénggalang ia ngranasika mesuang ilmu Kakelik Ngindang apang énggal neked di bibih abingé.
Cicingé malaib disubané Kembang Girang ngenjekang batisné. Jani ia majalan ka Puri Alas Pura. Marasa andel tekéning déwék yadiastun padidian ngebug puri. Nyampahang kawisésan Prabu Asmara Danu. Kéto masih nyampahang kesaktian prajurit puriné. Kembang Girang kumuh majalan, tusing ngitungang kebus bara guminé. Tusing ngrunguang apa. Tusing matolihan yadiastun ada krama nakonin. Makejang éran nepukin anak jegég seliwah. Mabusana sarwa selem maimbuh makudung. 
Ebuké masepuk tusing karunguang. Ia kumuh majalan sarasa tusing ngasanin paningalanné sepenan. Buin dasa tindakan, suba neked di angkul-angkul alun-alun Kotapraja Puri Alas Pura. Ada duang prajurit masenjata tumbak lan ngemel taméng sayaga di angkul-angkulé kedatuan. Ané besikan gedé tegeh brengos, ané buin besikan éndép makumis tipis.
“Kal kija, Luh?” patakon prajurit ané brengos.
“Icang sing ada urusan ngajak cai!”
“Yé jegég-jegég mataluh nyuh. Sing dadi kéto!” prajurit brengos nyautin.
Mauled basangné Kembang Girang ningehang munyin prajurité. Nanging ada masih kenehné nyandén. Apabuin sasukat mlajahin Lontar Kala Ireng di gook Sema Bajang tusing taén ngmatiang jlema. Sajaba ngmatiang legu ané ngulgul pulesné. 
“Yadiastun nyai sing ngelah urusan ngajak waké. Sujatiné waké jani ada urusan ajak nyai. Bandingang nyai sing ngelah tatujon adanan milu mulih wakéné. Paling melah nyai dadi somah wakéné.”
“Cuh!”
Tangkejut prajurit bréngos maan walesan buka kéto.
“Sundel nyai. Tusing bisa ngwales munyi alus. Ené tagih!”
Sruét.
Prajurité ngedéng lengen bajun anak luh di arepné. Kembang Girang tusing makelid.
Ngetél pues prajurité nepukin lengen anak luh di arepné putih gading.
“Duh jegég sajan nyai. Alusin nulak, parikosa nyak. Ha ha ha ha!”
“Bli, sing dadi kéto. Da malaksana tidong-tidong!” pabesen prajurit makumis tipis.
“Mendepang bungut cainé. Buin jep baang duman!”
Prajurit makumis tipis makirig nguriang. Ia sing cumpu nyampahang anak luh. Yadiastun janjianga baanga duman, ia tusing nyak malaksana corah. Tusing bisa nyangkutin anah luh yén tusing masadar tresna.
“Nah antosang gén. Yén ajak magaé cai setata tusing nyak, duman nagih patuh!” walék prajurit brengos. Prajurit makumis sing ngrunguang ia itep majalan ka purian.
Sruétttt
Ngimbuhin prajurit brengos nguwék lengen bajuné Kembang Girang. Ngancan ngetél puesné apabuin tangkah anak luh di arepné ngenah abedik. Sépanan ia nyagjagin lakar mrekek, ngelutin. 
“Énggalin mai!” Kembang Girang ngelurin.
“Ha ha ha ha ha. Baang kéné mara demen. Dong nyai makeneh masih. Ha ha ha ha!” kedék ngakak prajurit brengos majalan ngalih Kembang Girang. 
Kembang Girang cara anak luh binal nangtangin prajurit di arepné apang nyagrep. Cara singa layah i prajurit makecos nyagrep. Kembang Girang nyaup tur nyekuk baongné. Batisné i prajurit tusing ngenjekin tanah. Matané nelik, enceh lan bacinné pesu kerana mati magantung.
Prajurit Kumis nepukin timpalné mati macekuk tur kacangkling, ngénggalang malaib ngelurin prajurit lénan. Cara nyawan gedigin, ngabab prajurité pesu ngaba senjata. Ada ngaba tumbak, keris, blakas, penampad, keléwang muang panah.
Panak panahé cara ujan, makejang matanceb di awak musuhé. Kembang Girang ngetépékang panahé ané nanceb di awakné. Cara don-donan aas kena angin kawulu, makejang anak panahé kelés. Angob prajurité makejang nepukin musuh kaliwat sakti. Tusing matatu muang mesuang getih kena panah. Ngaang ngeb bungut prajurité sangkaning jejeh.
“Panah!” Patih Arya Sura nitahang prajurité.
Mara ilang bengongné i prajurit. Mara buin nyumunin ngujanin musuhné tekén panah. Kembang Girang itep majalan ngojog puri yadiastun panahé terus ngenén awakné. Di arep prajurité ia ngetépékang panahé. Liu prajurité ngemasin mati kena panah padidi. Sebet Patih Arya Sura nepukin prajuritné liu mati. Ngénggalang ia ngentungang musuhné tumbak.
“Néh rasaang!” makraik Patih Arya Sura apang tusing kaucap ngébogin musuh.
Kembang Girang makenyem masem. Ia ngantosang tumbaké. 
Suuuus
Tangkejut Patih Arya Sura nepukin tumbak saktiné tumus di awak musuhné. Nanging ané kena tumbak tusing mati. Maimbuh bolong lad kena tumbak kajatimula. Tusing ada tatu, tusing ada getih pesu. Telah dayané Patih Arya Sura ngarepang musuhné ané tusing bintul ulian panah muang tumbak. Tondén maan ngingkinang daya sagétan musuhné suba ada di arep. 
“Apa tatujon nyainé mai ngadug adug ka puri?” Patih Arya Sura nakonin sambilanga makirig atapak.
Kembang Girang tusing nyautin. Limané nyantet keléwang prajurité tur ngabas baongné Patih Arya Sura. Gusti patih tusing lélét makelid. Sirahné mapalasan ajak awakné. Prajurité malaib nepukin Patih Arya Sura jerih di pasiatan. Kedék Kembang Girang nepukin prajurité makejang mlaib nylametang raga. Ngénggalang ia ngelurin Kala Sumambang lan Déwi Ceki apang makejang prajurité dadi abu. 
Kala Sumambang lan Déwi Ceki ané gelurina énggal teka. Soléh, makadadua tan pabusana.
“Dija panganggon cainé ajak dua?”
“Baas sépan-sépan mai!”
“Ento ciri cai ajak dadua satya tekén manira. Énggal teka yadiastun gaé padidi nungkak. Matiang makejang prajurite!” titah Kembang Girang.
Kala Sumambang lan Déwi Ceki nyimbuhang api. Liu prajurité kebus kena simbuh. Liu geseng dadi abu. Kéto masih alun-alun puriné tusing magantulan puun ulian solahné Kala Sumambang lan Déwi Ceki. 
“Ha ha ha ha, Asmara Danu, pesuang iban cainé. Sing buungan kaé nguasa di purin cainé!”
Kembang Girang majalan ka puri sambilanga néngténg sirahné Patih Arya Sura. (masambung…)


1 comment: