Puisi-puisi Luh Éka Wahyuni; Tutur Leluhur, Uli Kacang Saur ka Warisan Leluhur


"Ali Sadikin pada Masa Perang Kemerdekaan"--Gagambaran Hendra Gunawan
Sutindih Ring Panegara

I duratmaka rauh ngaku nyundih
Nanging dini ditu mabawang putih
Ngawinang gumi maraab umah
Nika sane kasengguh penjajah
Pejuang kantos mecarang nyuh
Ngawi gumi pertiwi landuh
Diastun wantah ngajeng séla gebuh
Tusing ngranayang semangaté latuh
Lantas pejuang matelu patpat
Ng’togog krétain I duratmaka
Ulian stata masok gedénan
Sebilang mamunyi, stata matalin gendang
            Ngaku nyundih nangih ngaé pedih
Ngaku sayang nanging mlegéndang
            Ngaku ngaé landuh nanging ngaé tuyuh
            Buka goaké kinsanin taluh
Sesampun para duratmaka mepana kudang
Rahayu rahajeng state karasayang
Mangkin ngiring uningayang
Ngisi kemerdékaan antuk kasih sayang
            Yadiastun iraga nu ngéngésan
            Blulang iraga nu nguda
            Sampunang wantah nyangkil lima
            Sekadi lekad di Galungané
Iraga patut maadin kuud
Mangda tusing madamar bangké
Ulian tusing nawang matan titiran
Tur ngorahang keleb surya ring wétan
            Lantas,,,
            Yéning sampun prasida nyujuh
            Sampunang mataluh nyuh
            Nyombongin sané tuyuh-tuyuh
            Tuyuh kanti pesu peluh
            Riantukan ulian peluh
            Ngawinang manahé kukuh
            Nyaga Indonésia mangda utuh

          

Ngalih Kaja Kangin

Prajurit pajerit
Kucit guit-guit
Basang sakit ngalilit
Pipis rapi malepit
            Ramé jadma ngaba kléwang
Dini ditu saling tendang
Sakit keneh tan katahanang
Sakit angga tan karasayang
Kéto koné imaluan
Sané kawastanin perjuangan
Penjajah makasami kalawan
Tuah nganggé tiing lanying,
lan semangat tan pegatan
            Mangkin kabaos sampun merdéka
            Merdéka… Merdéka… Merdéka???
Napi sané anggén ngisinin?
Kemerdékaan sané sampun pitung lusin
Nah,,, jani mémé nuturin
Malancaran pakapahin
Malajah paselegin
Malaksana corah pabedikin
Malaksana melah paliunin
Kawagedané melahang merténin
Mangda tusing nyusubin
Pang nepuk kaja kanginTutur Leluhur
Uli Kacang Saur ka Warisan Leluhur

Wénten tutur
Tutur saking leluhur
Unduk imaluan dugasé lacur
Madaar madarang kacang saur
Guminé yakti subur
Nanging kramané pada lacur
Uli betén kanti baduur
Makejang suba kagebur
Sané ngawinang lacur
Ulian duratmaka tanpa ukur
Nyagur taler nundén nandur
Pala bungkah pala gantung, beten lan baduur
Apang ia sing naar kacang saur
Ngalantur,
Makejang pada sadulur
Mangda duratmaka kalebur
Dini ditu saling jagur
Pacedar-pacedur
Makasami gelar-gelur
Liu ané babak belur
Tur, duratmaka yakti mundur
Nanging pejuang, wénten sané gugur
Malih kramané gelar-gelur
Boya ja saling jagur
Nénten kadagingin cedar-cedur
Pagelur ulian pacang nandur
Pejuang, sané sampun gugur
Jani cening becikang ningeh tutur
Becikang ngajegang warisan leluhur
Corahe lebur, melahé tandur
Apang tusing sengsaya para leluhur
Ngalebur lacur
Nyagur duratmaka kanti mundurLuh Éka Wahyuni
embas ring Tajun, 26 Januari 1999. Meneng ring Banjar Dinas Pudeh, Tajun, Kubutambahan, Buleleng. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Bali Unduksha.

No comments