Kota Medali

Olih: Putu Budiarta

Gagambaran Manik Sudra

Semeng ngaruput, kruyuk siapé kadi ngentenin matimpal suaran paksi saling saurin, ényor nyanggra endag suryané di sisi kangin, di selagan hyangbubu sané anarawang sawat. Dina Redité sasih Kawulu pinanggal 5 Pebruari 2017, Pak Budi kaseringin olih  kulawarga ipun Madé Sudi lan Komang Rai mapupul ring balé daja. Malih jebosné rauh Ni Luh Sari nganggé sepatu olahraga anyar.
“Sapunapi Madé lan Komang  luung ngih sepatu mboké?” kénten raosné Ni luh Sari rumasa bagia pisan tekéning sepatun ipuné.
“Mimih, sepatun mboké luung pisan!” kénten pasautné Madé Sudi.
“Nggih sepatu niki mara ibi mbok meli di peken Seni Klungkung.”
“Béh,  pasti ibapa ané meliang!” Komang Rai milu timpungin.
“Wé wé, sapatuné ené mbok ané meli uli tabungan mboké padidi.”
“Ooh.... kéto mbok ngih,” sibarengan Komang Rai lan Madé Sudi masaut sambilanga makenyem. Sedurung ngalantur gegonjakanné, bapan ipuné mapajar.”
“Nah nah lamun kéto jalan jani mataki taki apang tusing énggalan tengai.”
Luh Sari metakon,” Men kija mangkin pajalané, Bapa?”
”Jani iraga ajak makejang ajaka kema ka lapangan Puputan Klungkung,  jani ditu ada acara Car Free Day.”
”Napi nika Car Free Day, Bapa?” I Madé Sudi matakon tekén bapanné.
“Nah, di lapangan cening lakar nawang apa to sujatiné Car Free Day, pang sing kasépan jalan jani majalan ka lapangan.”
”Nggih Bapa,” Luh Sari, Madé Sudi lan Komang Rai masaut sibarengan.  Mangkin Pak Budi sareng kulawargan ipun sampun rauh ring lapangan puputan Klungkung. Ramé pisan jadma sané olahraga, wénten sané malaib, wénten sané jalan-jalan, wénten taler sané senam.
Pak Budi malih ngalanturang raosné inuni,” Nah kéné to cening,  beneh pesan buka raos ceningé ituni. Car Free Day tuah program ané ngindikan mangda iraga ajak makejang setata ngutsahayang apang sahasa seger. Car Free Day kalaksanayang nyabran Redité,  riakala ento tusing dadi ada motor ané ngliwatin rurungé ené. Cutet Ida danéné sané oneng olah raga madué gagalahé awai.”
”Ooh kéto mara tiang ngresep,Bapa, men... men sira manten sané dadi meriki, Bapa?” Luh Sari netesang.
“Makejang dadi kemu, tegarang cening cingak,  nyén ané senam totonan?” Masaut Madé Sudi” Nika kan Bapak Bupati, Bapa?”
 “Beneh pesan cening, Bapak Bupati Klungkung, mula tusing taén absén rauh nyarengin, duaning bapak Bupati ané medué gagasan utawi rerincikan utama ené.”
“Mimih dadi duweg kéto Pak Bupati, Pa?”
“Lengeh....yaning sing duweg pasti sing dadi Bupati. Nyén nyak milih Luh Sari dadi Bupati, gegaénné tuah mecil HP gén,” Madé Sudi masasimbing guyon.
“Kasihan...déh, Lu karena tidak punya HP bagus,” Luh Sari nimpalin raos Madé Sudi.
“Nah...nah suud saling simbingin, apang cening nawang Bapak buin netesang program-program aksi pemerintah Klungkungé ané lénan ané gumanti ngardi Klungkung sayan raharja, minakadi : Program City Tour, Program Bedah Desa, Gema Bestari (Gerakan Masyarakat Bersih, Indah dan Lestari), Selamat Tinggal Sampah Plastik, Gemar Ikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), Geni Astu (Gerakan Peningkatan Kepuasan dan Mutu), Aksi Generasi (Gerakan Pengentasan Rawan Sanitasi),  Gema Pemberani (Gerakan Masyarakat Pemberdayaan Petani), Klungkung Mengajar, Gema Pekarangan (Gerakan Masyarakat Pengembangan Kawasan Rumah Pangan), Belananda dan Caling Tanduk, Gema Arca (Gerakan Masyarakat Gemar Membaca), Gema Darin (Gerakan Masyarakat sadar Informasi), Klungkung Menari, Gema Yanti (Gerakan Masyarakat Pelayanan Perijinan Yang Akuntabel dan Dari Hati), Gema Taskin (Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan), Gertak Made (Gerakan Serentak Membangun Desa). muah sané lianan.”
“Béh dadi Bapa tatas nawang makejang, cocok dadi jubir Pak Bupati, Pa!” Luh Sari masaut
“Iraga krama Klungkung patut nawang, to gunanné ngelah HP luung, alih web Klungkung, alih Suara Klungkung di FB, da ngalih games dogen, apa buin gambar porno. Bapak nawang ulian Bapa mukan internet, ulian masih bapa sabilang Redité milu Car Free Day. Timpal ngelah, awak seger, informasi anyar masih maan”
“Béh lamun kénten demen atin tiangé mangkin, akéh sampun program pemerintahé ané yukti-yukti ngardi jagat kerta lan raharja,” Komang Rai timpalin, nyambi matakon sambilanga matujuhang,”Men yén tuguné ané tegeh nika napi nika, Bapa?”
”Ento madan Monumén Puputan Klungkung, cening pang nawang di tengah monuméné ento ada diorama lelintihan Klungkung lan kawéntenan sang ksinatria mélanin gumi pinaka satria mahottama duk Puputan Klungkung. Yén, cening meled tatas nawang buin kejep ajaka kema malali”.
Disubané neked di monumén, Pak Budi netesang indik monumén Puputan Klungkungé, “Nah cening, monumén ené pinaka simbol perjuangan rakyat Klungkung ngalawan penjajah i Welanda duk warsa 1908 nguni.”
Komang Rai nutugang ngaraos, “Béh yén kéné demen pesan sampun tiang nongos ring Klungkung riantukan akéh situs-situs sejarah sané adi luhung, kotané bersih tur asri sinah para torisé demen malancaran meriki.”
“Nah yan Bapa dadi ngorahang né madan KOTA MEDALI. Nawang cening tekening Kota Medali?” Kota Medali tuah Kota Menyenangkan Damai lan Lestari.”
Masaut Luh Sari, Madé Sudi lan Komang Rai, “Nggih saja pesan nika Bapa, iraga patutné bangga madué kota sané asri tur religius kéné.”
Lantur Pak Budi ngaraos” Nah kéné cening , éné suba madan tengai jalan mulih manian, yén ada galah buin malali-lali nelehin kaluihan Klungkungé, ané kondén satuang Bapa. Buin mani dina soma apa cening suba pada ngumbah baju lan celana?” Mesaut Luh sari, “Tiang sampun, Bapa!”
“Men né Madé Sudi lan Komang Rai kénkén suba mersihin bajuné ané lakar anggon buin mani?”
“Déréng, Bapa. Malih jebos?”  Madé Sudi lan Komang Rai masaut cepokan.
“Nah men kéto jalan jani mulih pang tusing  énggalan tengai,” Pak Budi ngalanturang sambilanga majalan nuut marga ambahné mulih.

(Besang, Jan 2017)


No comments