Puisi-puisi Ketut Gunawan; Guru Jegég Bulan

Potrekan: Nita Purnama

Guru Sujati

Sira guru?
Ada guru tuhu?
Ané kén sujati guru?
Dija tongos maguru?
Ané sujati kagugu
Sira sané nundun i truna tuna?
Kadi peteng nundun lemah
Lemah nundun peteng
Guru sujati
Micayang sakancan sastra
Nyuryanin sawatek sisia
Ngicalang awidia dados widia
Katamiang kaweruhan
Ané katami buin mani.


Guru Jegég Bulan

Manis kenyem sisi bucu
Mapayas kusuma kuning gading
Mamargi banban lemuh ngégol
Masuara ngilis natunin sepi mangmung
Macaya ai putih nyentak
Kawales lawat langsing lanjar
Méh guru jegég bulan
Widiadari jegég bulan nyekala
Makta jegég micayang sastra
Ané kaicén i truna tuna
Ngiring maha guru ring guru jegég bulanKetut Gunawan
embas tanggal 7 Agustus 1999, kantun masekolah ring SMKN 1 Abang-Karangasem.

No comments