Melajah Matembang Malih!

Sumber Potrekan
Jakti saja baos anaké mangkin yéning aab globalisasi puniki wantah aab sané aor tanpa wates. Uratiang tiang mangkin dampak négatif globalisasi sampun ngaranjing ring sekancan wawidangan kehidupan i manusa. Dégradasi moral mangkin sampun dados pikobet sané lumrah lan sayan nglimbak. Napiké niki pikenoh utama saking panglimbakan IPTEK? Napi i raga sané iwang ring sajeroning nganggén? Utawi menawi i raga nénten siap tekéning kemajuan zaman?
Dampak  négatif globalisasi punika taler sampun wénten ring widang hiburan. Unsur-unsur kadiatmikan sayan akéh kapolihang ring tembang-tembang sané dados konsumsi masyarakat. Séksualitas, kekerasan, ajaran sesat, SARA, lan sané siosan mangkin dados warna panglimbak musiké. Para musisiné minab wantah ngarsayang keuntungan kémanten tan pa mikayunin dampak négatif sané pacang katrima olih sang sané mirengang. Jinah niki sané ngandika.
Yéning i raga maosang déwék dados manusa sané manut tekéning sesana, pastika i raga pacang pilih-pilih ring sajeroing matingkah. Napiké nika patut i raga laksanayang napi ten, pikayunan i raga pastika prasida ngabinayang. Mangkin yéning tatembangan ring masyarakat sampun ten manut napiké i raga tetep mirengang utawi nembangang? Sampun galahé mangkin i raga dados jadma Bali nganggén warisan budaya anggén ngasorang tembang-tembang ten becik punika. Geguritan, kidung, lan kakawin sané sarat ajaran agama sujatiné sampun wénten ring masyarakat lan i raga sampun sapatutnyané nincapang éksisténsinyané.
          Nglestariang sastra tembang pacang ngamolihang pikenoh sané luih. Nilai-nilai agama sané wénten drika patut pesan dados panutan i raga ngamarginin zaman globalisasi mangda prasida ngalawan dampak négatifnyané. Para leluhur i raga dumun ngaryanin sastra tembang puniki maka utsaha mangda para jadmané polih paplajahan sané luhur mautama. Pinih becik i raga nglestariang kawéntenan warisan budaya puniki tekéning yéning i raga nglestariang tembang-tembang mangkin sané ten maguna. Mangda nénten ngawinang para leluhur i raga tedun ka jagaté lan nikaang i raga melajah malih matembang sané becik. Yén umpami sekadi nika, juari napi ten yéning sang saking niskala ngorain i raga?


1 comment: