Puisi-Puisi Ni Komang Ayu Lestari; Tabuh Rah


Gagambaran Putra Ariawan

Pralina

Sang surya sampun makaon
Ngaséng kauh sada alon
Angin peteng ngesirin raga
Rasa nusuk manah kaliput duka
Urip matilar ninggalin raga
Nyujuh jagat niskala
Sang atma mabur ring ambara
Wantah mabekel karma
Tungtung tangis marasa kalaran manah
Kaingetan antuk dosa-dosa
Sané kawacén olih sang suratma lan jogor manik
Mangda puput
Tur mawali kasamsara

Anggara Kliwon, 21 Maret 2017


Jagat Bara

Sang Hyang Surya kroda
Medal matéja
Kebus marahpah
Panes tan panyanding
Akéh jatma puun matambus
Puun tan pageni karasayang
Tanah engkag
Jatma pejah, pajelémpah
Sakancan tetanduran padem tan maurip
Tukad pegat
Toya nyat
Tan pasepat
Tan wénten sané ngetisin
Tan wénten sané nréstésin
Ring jagat bara

Wraspati Wagé, 30 Maret 2017


Karma Phala

Kéweh yén tuara ngelah
Setata pelih tur kacampah
Jengah kaliwat jengah
Sasai katemah
Buka batun buluané
Nglintik tuah abesik
Tan wénten sané ngarunguang
Minab lacuré kaliwat
Belogé magantung
Nanging...
Élingang karma phalané
Dumadak ida nyuécanin
Ningtingang déwék lacur
Apang tusing setata katutur
Buka slokané, apa ané kapula
Kéto ané kapuponin

Anggara Kliwon, 21 Maret 2017


Tresna Rerama

Rerama...
I mémé kalawan i bapa
Ané ngrupaka, ngardi i raga
Tresnannyané majeng i pianak
Sakadi toyané membah
Nénten purun surud
Imbangang kantos mati
Tan prasida ngwales
Magantung aidupan majeng i rerama
Nanging mangkin...
Di duur pertiwi
Di betén ambara
Pedidi ngrasaang manah ring ati
Sakadi i bongkok ngidamang bulan

Anggara Kliwon, 21 Maret 2017


Tabuh Rah

Tungtung tangis kalaran manah
Nusuk kulit nembus tulang
Marari raga tan hana
Sangkaning...
Dharma kaliput adharma
Widya kaliput awidya
Raksasa ngalahang déwa
Masiat paturu nyama
Majuluk kadi ayam maadu
Saling tempal, saling tusuk
Telah, pejah, majajah
Masegara rah
Matanah jatma
Ring jagat puniki
Sakadi ngebug yéh di panéné mangkin karasayang

Wraspati Wagé, 30 Maret 2017


Ni Komang Ayu Lestari
wantah sisia SMA Negeri 2 Amlapura

No comments