Béh

Olih: I Gedé Angga Para Darma
 
Gagambaran Olih Supartika
            Sebilang teka uli masekolah, tiang setata uyang paling ngenehang LuhSekar. Mirib apa kadén ané ngaénang tiang uyang, apaké ulian Luh Sekar jegég tiang masi kondén nawang, di sekolahan Luh Sekar barengan kelasné ajak tiang. Sasai yan di kelas tiang ajak Luh Sekar setata paek, saling tulungin yan ada ané tusing tawang.
            “Dé, nang cocokang jawaban matematika Madéné ajak gelah tiangé, pagaén tiangé ba beneh apa kondén, biasané tiang pepesan pelih.” Semengan mara neked di sekolah Luh Sekar nagih nyocokan PR tiangé sareng PR pagaénipuné.
“Nah Luh, ndén di kelas cocokang, dini kéweh sambilang majalan.” Sambilang tiang majalan mabarengan ka kelasé ajak Luh Sekar.
            Suba ada dua bulan tiang ajak Luh Sekar mabarengan kelasé, malunan dugas kelas 1 SMA tiang ajak Luh Sekar anak malénan kelas, diapin mara bareng-bareng tuah dua bulan nanging tiang ajak Luh Sekar suba matimpal luwung.
            “Nah, kén to PR Madéné? Nang cobak cocokang kejep Dé,” neked di kelas tondén ngejang tas Luh Sekar inget lakar nyilih PR tiangé.
            “Nah néh Luh, kéwala bisa liunan pelih to Luh, dibi tiang ngaéné maénggal-énggalan.” Laut tiang ngenjuhin buku PR tiangé.
            Yan tlektekang uli goba, Luh Sekar mula anak luh ané seken-seken jegég, paras ayuné setata mangoda, apabuin di gantiné ipun makenyem setata leket di keneh tiangé. Ulian sasai bareng-bareng, ada rasa demen ajak Luh Sekar, kéwala tondén nyidang tiang ngucapang.
            “Éngken Luh ba suwud I Luh nyocokang PR tiangé? Ba lakar setorang tiang Luh, ketua kelasé suba nudukin PR-PR timpalé ané lénan.”
            “Suba-suba Dé, makasi Dé, nah tiang nyetorang nyen, cepokan lakar setorang ajak PR tiangé.” Luh Sekar lautn yagjagin ketua kelasé tur nyerahang PR ipuné sareng PR tiangé.
            Di kénkéné, nuju tiang bengong pedidi Luh Sekar satata macelep nyaluksuk di ayalan tiang, ditu tiang menghayal nadiang Luh Sekar dadi tunangan tiangé. Cepok pindo taén masi bakat ipiang dadi tunangan, kéwala di kasujatiané tiang tusing taén ngelah rasa bani lakar ngorahang isin atiné ajak Luh Sekar. Satata rasa elek lan takut lakar katulak ané ada di kenehé.
            Galah terus majalan, di kelas Luh Sekar masi sasai tepukin tiang nyeledét-nyeledét ka arep tiangé,ento ngaénang tiang marasa Luh Sekar demen ajak ragan tiangé. Kéwala tiang nu ngelah rasa elek nyambatang rasa tresnané.
            Sabilang wai tiang satata SMS-SMS-e tekén Luh Sekar, nakonang PR, nakonang kabar di gantinné libur, pokokné awainé maan dogén Luh Sekar nga-SMS tiang mirib ada dogén ané takonanga.
            “Dé buin mani jam kuda Dé masuk?” kéto munyin SMS-né Luh Sekar petengé ento.
            “Tiang masuk tengaian bisa Luh, ada apa Luh?” tiang ngawales SMS-né Luh Sekar.
            “Dé, bin mani semengan dik masuk nyak, ada ané lakar takonang tiang. Palajahan fisikané Dé.”
            “Oh, nah-nah Luh, bin mani tiang lakar semengan masuk.” Ané ada di kenehé idepang maan paek ajak Luh Sekar, sing kénkén masuk semengan san.
            “Nah-nah Dé, makasi Dé. Dé, éngkén ja rasané yan tiang makelompok ajak Madé nah?” SMS-né Luh Sekar nyansan mancing-mancingin keneh tiangé, ngaé tiang sayan marasa Luh Sekar ngelah rasa demen ajak tiang.
            “Adi Luh matakon kéto? Biasa gén ja Luh diapin bareng diapin tusing” tiang polos nyautin SMS-né LuhSekar, tondén bani nglanturang.
            “Nah-nah Dé, mudah-mudahan buin nénénan di maan palajahan biologiné tiang bareng makelompok ngajak Madé.”
            “Nah mudah-mudahan gén Luh.” Di kenehé suba demen san Luh Sekar ngomong kakéto, ngaé tiang nyansan demen ajak ipun.
            Rasa di kenehé suba sing nyidang ban naanang, ulian pepes SMS-SMS-an, ulian to tiang marasa bani lakar némbak Luh Sekar langsung di arepané, to masi krana Luh Sekar pepes ngemaang tiang perhatian. Rasa takut di kenehé suba ilang, ulian marasa lakar katrima olih ipun.
Suba kenehang tiang buin pidan cocokné némbak Luh Sekar, dinané ento hari sabtu, pas suwud mabersih-bersih di durin kelasé, tiang maekin Luh Sekar.
            “Luh, rasané suba tusing nyidang tiang ngengkebang rasané ené buin makelo.” tiang ngomong nyambilang laut negak di sampingipuné.
            “Rasa éngkén Dé? Tiang tusing ngerti apa orahang Madé.” Luh Sekar masaut di arep tiangé, muané sada bengong.
“Sujatiné Luh, tiang suba makelo demen ajak I Luh, Luh nyak dadi tunangan tiang?” adéng-adéng tiang ngomong.
            “Dé sujatiné tiang anak demen masi ajak Madé. Kéwala ulian mémé ajak bapan tiangé ané tusing ngemaang tiang metunangan malu, ampura nyen nah Dé, tiang tusing bani ngalémpasin munyin mémé ajak bapan tiangé.”
            Makesyegan bayun tiangé mara Luh Sekar ngomong kéto, dadi ati Luh Sekar jeg ngemaang tiang PHP, pemberi harapan palsu, sing ada malénan ajak anak luh-luh léna né pepes tepukin tiang.
            “Amen Luh ba ukuran lakar tusing bani metunangan adi Luh bisa-bisané ngemaang tiang perhatian lebih? Kanti ngaé tiang tresna ajak Luh, Luh jeg dadi ati nyakitin keneh tiangé, tiang jeg patuhang Luh cara layangan, suwud kedengin Luh biin lébangin Luh, nah amen ba ja kéto keneh I Luhé tiang lakar magedi, da ba biin Luh maek-maekin tiang.” Gedeg di kenehé sing nyidang ban naanang, anak Luh ané paling sayangang dadi ati nyakitin tiang.
Luh Sekar mendep tan pasaut.
            Bin mani petengné tiang iseng mlali ka Lapangan Bangli, pas dugas ento ada paméran HUT kota Bangli. Iseng tiang majalan-jalan di malun taman kotané. Nadaksara tiang makesiab tan bina kadi sander tatit. Di arepan tiangé Luh Sekar liwat magandéng, magelut ajak anak muani lénan ngaba montor ninja. Di kenehé tiang ngarenggeng pedidi.
“Béh”.
           

Kubu, 11-18 Méi 2015

No comments