Jero Daha

Olih: I Wayan Pandé Sumardika
 
"Wanita Bali Duduk" Gagambaran Roland Strasser

Jero daha ,
Yén wenginé sampun rawuh
Yukti tuyuh kasinangguh
Serantaban sang suhun bincuh
Jero daha,
Sang ayu kusuma dalu
Ring ratri manglalu
Megeng pandulu
Jero daha,
Nuluh marga lanjar
Nuju telenging pasar
Ngruruh daging dadahar
Jero anak daha,
Pinaka sasana urip
Uripé ngyasaang urip
Nénten ngardi sisip
Jero ,,,
Sang ayu daha ring pasar
Élingang ragané wawu mekar
Durung sandang déwa majigar
Ketél peluh bukti tuyuh
Ngulati sané karuruh
Ring muda malajah suluh
Bénjang lingsir tan malih binguh
Duh sang ayu,
Kusumaning wengi
Ngiring mangkin mawali
Wusan dumun iriki 
Lemah lemeng sampun prapti
Bénjang ungkur malih mariki


Wangdusun,16'9


No comments