Yén Gumanti Bajang

Olih: Putu Réland Dafincy Tangkas
http://3.bp.blogspot.com/-rNzjzeIWz_Q/VP53tontTBI/AAAAAAAAYiQ/W0tZd8_bV6s/s1600/
"Gadis Bali" Gagambaran Basuki Abdullah

Ulian gancang kepung galang
Ngéncolang nyaluk kalung gelang
Diapin nyelang tusing gelahang
Gagélané lakar ngitungang
Digantinné lakar kaplaibang
Tusing ja lakar kaengkebang laut kakutang
            Né jani, I Bajang kembang meték bintang.


Dénpasar 140914


NB: Puisi kakawian Putu Réland Dafincy Tangkas sané mamurda “Yén Gumanti Bajang” puniki kaambil saking cakepan antologi puisi Bali modérn “Angripta Rum.”

No comments