Akah

Olih: Ketut Rida
https://hozzo.files.wordpress.com/2015/01/
Gagambaran I.B.G Wiraga

Anginé makuus baret punyan nyuh lan punyan kayuné gedé-gedé magoyalan. Yadiastun sanget melengkung don-doné liu sambeh makeber ampehang angin, carang kayuné liu ané empak nanging punyan kayuné nu kukuh bakuh majujuk.
Punyan kayuné kukuh dong ulian carangné ipak, donné ngerembun, réh ento tuah ngawinang punyan kayuné katon abra, mokoh tur ngangobin. Punyan kayuné mabunga tur mabuah nged, cihna kapiara kasayangang ban sang mamula. Nanging ané ngawinang I punyan kayu mokoh saha mituasin sing ada lén tuah akahné. Akah kayuné nu tekek magisian di tanahé. Akah mula nongos betén tanahé ilid matanem tuara ngenah. Sakéwala akahé ané pinih tuyuh ngisep sarin tanah, nibakang sari kapunya, carang yadin don makejang, mawinan punyan kayuné sida idup tur mabungaa lan mabuah. Tusing ada pangajum ané katiba tekén akah, mula ané nampi tuah punya, don bunga lan buahnyané.
Yén akah kalaran tusing nyidayang ngisep sari réh tanahé berag tusing pamiara, sinah suba punyan kayuné kasengsaran buka puun, ngawinang pocol sang manandur.
Kéto masih di guminé, ané pinaka akah tuah rakyat. Yén rakyaté kasengsaran sinah ngewetuang kalaran utawi biota di guminé. Maling galak, liu parilaksanané marikosa ané ngawinang guminé sing sida degdeg rahayu. Rakyat tuara tatas inget tekén uger-uger gumi.
Yén sang ngawerat setata ngutsahayang tur ngulati karahayuan rakyat, ngutsahayang negarané gemuh, sing kuang gegaén, tan kuang pangan kinum, tusing ada rakyat kanti kaléléran, pastika guminé sida trepti degdeg rahayu, kerta raharja.
Yéning sang angawa rat amerih sukaning awak tan ton laraning wang lén, sinah guminé tusing surud-surud uyut, biotané tanpa pegatan kapangguh.
Akah tuah ilid betén tanah, nanging uli akah tekan ala kalawan ayuné. Mawanan piara akahé apang tusing kapegatan sari, ané ngawinang punyan kayuné kukuh, mokoh tur ngangobin.


Sulang, Krida.No comments