IDK Raka Kusuma

IDK Raka Kusuma

I Déwa Nyoman Raka Kusuma utawi sané ketah kauningin antuk parab IDK Raka Kusuma ring kakawiandané, embas ring  Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. IDK Raka Kusuma sampun  seneng  nyurat sastra saking ngawitin dados guru  ring sekolah  dasar. Dané wantah silih sinunggil pangawi sénior sastra Bali modéren (SBM). Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.
Ring sajeroning ngawi sajak mabasa Indonésia dané malajah saking Umbu Landu Paranggi, lan nyurat carita mlajah saking Putu Arya Tirtawirya.  Kakawian-kakawian dané sané sampun kacétak dados buku inggih punika:
Kidung I Lontar Rograg ( Prosa Liris Basa Bali, 1991,2001)
I Balar (2006)
Ngambar Bulan (Satua Cutet, 2006)
Sang Lelana (Prosa Liris, 2010)
Rasti (Novelet, 2010)
Bégal (Satua Cutet, 2012)
Ngantih Bulan (Puisi, 2013)
Batan Moning (Puisi, 2014)
Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk  baktin  ipun  ring pangembangan sastra  Bali malarapan  antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang  Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.
Sané mangkin dané meneng ring BTN Kecicang Amlapura lan serahina-rahina makarya dados guru ring SD Saraswati Amlapura.
Niki wantah silih sinunggil puisi kakawian dané sané mamurda “Di Lapangan Puputan” sané kamuat ring antologi puisi “Dénpasar lan Donpasar”

DI LAPANGAN PUPUTAN
(IDK Raka Kusuma)

/1/
di lapangan  puputan, Lirang sabilang peteng tiang ngantiang
negak di tanggunné ané paak tekén trotoaré kanti endag suriané
buka ané suba-suba. lakar ajak ngraos kanti poosé pakecoscos
ngraosang démokrasi ngraosang suksési
makenyat-kenyatan uat baong
sing ngrunguang anaké ngrunyung mabalih iraga. kitak-kituk, bingung sing ngrunguang kuluké ngongkong
Lirang, Lirang, Lirang
sesai, sesai tiang ngantiang
/2/
ada anak ngorahin tiang
idéwa sing luas nganging kaluasang ka tongosé sepi jampi
di wawengkon Sukabumi
koné yén suba di tongosé totonan malipetan sing nyidaang
krana yén suba di tongosé totonan ilang, ilang sekayang-kayang
ané ngorahin takonin tiang tongosé ento dija
anaké totonan seming nadaksara ngejer ngraos: da nakonin tiang
laut magedi. nu seming muané nguntul majalan. enduk tindakané
/3/
ada buin ngorahin tiang
idéwa sing ngilang nanging kailangang sig tongosé silib lan ilid kasaubang
buka nyaubang saang
koné ngalih tongosé ento kéweh pasaja buina, koné, salantang  rurungé kema jagain singa, jagain buaya
jagain macan, jagain raksasa
makejang galak kabinawa apa liwat sarapa
bésbésa satondèn amaha tulangné mabrarakan depina
mara tiang ngorahang lakar kema tan pasangkan gagéson  magedi ia
/4/
Lirang, Lirang, Lirang sajaan idéwa kaluasang? sajaan idéwa kailangang?
petengé dibi, dugas nlektekang bintang
inget tekén idéwa, patbelas tiban ané lintang
girang ngraos: démokrasiné lakar menang suksésiné lakar kalaksanaang
tiang matakon: menang kénkén?
kalaksanaang kénkén?
suud kedék ngraos idéwa
sang kuasa ané meled aidupan kuasa ané maparisolah danawa
lakar suud ngisi gumi
énggal, énggal lakar maganti
/5/
petengé jani suud nlektekang bintang diastun suba tengah ratri
diastun dinginé tan kadi
di tanggun lapangané paak tekén trotoaré tiang nembang
Lirang, Lirang, Lirang, nu tiang ngantiang kapining idéwa tiang lakar ngorahang démokrasiné jani, kema-mai ngampehang upas merajah bebai
sang angawarat ané gugu kaula kuasa di subané suksésiné liwat
jejeh, jejeh setata marasa
jejeh tekén lawat aéng angkrag-angkrag joh sawat
demen gati atiné yén idéwa teka ngraosang dini kanti endag suria


/2008-2012/

No comments