Indik Blog

Suara Saking Bali wantah sinalih tunggil blog mabasa Bali sané embas Januari 2016. Blog puniki wantah kadadosang sarana magendu wirasa sareng sastra Bali modéren. Rikala sastra Bali modéren sepi penikmat blog punika embas makta misi sumangdané sastra Bali modéren sayan kasenengin lan maduwé akéh pangwacén.
Dumun sadurung blog puniki embas, pangremba nyingakin sapunapi perkembangan sastra Indonésia ring internét. Akéh wénten blog wiadin wébsité sané ngunggahang kakawian sastra mabasa Indonésia marupa satua cutet, puisi, kantos ésai. Lan rikala pangremba nyingakin kawéntenan sastra Bali modéren ring internét, wantah arang pisan. Nénten akéh blog wiadin wébsité sané ngunggahang kakawian sastra Bali modéren. Yadiastun wénten nika wantah macampur sareng posting lianan. Sangkaning indiké punika, pangremba pangkah makarya blog mabasa Bali sané ngunggahang kakawian sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, ésai, drama, wiadin prosa liris. Lianan ring punika ring blog puniki taler madaging profil pangawi sastra Bali modéren, gatra pangawi, lan ulasan cakepan SBM. Nénten wénten manah pangremba jagi ngaruruh untung saking blog puniki, duaning niki murni wantah  dédikasi pangremba majeng ring sastra Bali modéren.
Lianan ring punika, ngawit bulan Novémber 2016 taler sampun embas Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali sané embas ngasasih apisan. Jurnal punika prasida kaunduh gratis ring  blog Suara Saking Bali Download antuk format .pdf.
Dumadak ja malaraapan antuk blog puniki sastra Bali modéren sayan nglimbak. Lan titiang nunas ring para semeton sareng sami mangda ngicénin piteket-piteket ring pangremba sumangdané blog puniki prasida mapikenoh lan maguna. Lianan ring punika, rarisang semeton sané arsa jagi sareng-sareng ngalestariang sastra Bali modéren, durusang kirim kakawian duwéné meriki. Ngenenin indik sapunapi carané ngirim rarisang wacén ring Kirim Naskah.

Pangremba

No comments