Tis, Sir lan Kel

Olih: Agus Sutrarama


Gagambaran Henk Ngantung; Sumber; arsip.galeri-nasional.or.id

Gas pidan sajan, tyang demen meli buku. Bekel masuké kel uleh-ulehang apang enyak ia kanti mapunduh, anggon meli buku né dot-dotang. Sujatiné buku ento suba makiré telah kebaca tyang, ulian mirib ngawai tyang nyidaang singgah ka tokoné, a jam duang jam mejujuk nyongkok, masila nyongkok, buin majujuk. Madakang tyang apang setata lais toko bukuné ulian barés ngemaang tyang maca buku-buku gratis. Nah, di suba ya mapunduh pipisé mara bukuné ento aba tyang mulih, duh ngagah buku baru, ngadekin bon kertas-kertasné jeg masrieng luung pesan dadi bayu é, enu rasa joh luungan padaang bon peluh kurenanné.
“Pak, I Madé dija?”
Sépanan tyang ngatepat, mara busan Ia dini, panak tyang ané nomor dua ento sajan sedeng madan kuma lipan, mirib lipan jaman now, tusing ja grunyam dogénan, kéwala kalu. 
“Gék, adiné dija?” Metakon tyang ngajak I Putu, panak tyang né paling kelih ané sedek melajah nulis.
“Mm, Pak, adiké ka kamar mara!!”
“Badah.” 
Neked di tengan kamaré dapetang tyang kurenané melengok, ukana séh lek yén oranga moto copy kurené, kéwala kudiang men, ditu tyang patuh, milu masi melengok, dasdasan ngetél yéh mata, kadirasa. Tusing pelih yén tyang lan kurenanné jemet makedas-kedas, tuah misi kenehé yén panak-panaké maan ningalin, lan mani puan andel nuutin. Ané jani tyang lan kurenanné ningalin pianak tyangé I Madé sedeng seleg meresik. Lemariné ané misi sakancan penganggon ipunné lan gelah mbokné ané mara bisanja pegadangin tyang milpil nampihang, ané jani tepukin tyang enyak puyung, metalang! Isinné mekejang di sisi, maguyang.  Duh, Madén tyangé ngajengit ngetogang isin dompét maké-up lan dompét tyangé ka bolong émbér luuné. “Madé...”
Buin dadiné tyang inget ngajak dinané ibi, ngatehin pianak lan kurené melali ka Badung. Kurené ngajak pianaké luh né kelihan gerengsut di dagang kosmétik, tyang né ngempuang ané cenikan, ajak tyang ka toko buku di betén. Ulian dot sejak dini mengenalkan anak tekén ané madan buku, depang tyang ia I Madé ngeléb ngetaltil pedidi. Anak suba ja sepatu ané anggona ento seket, sing ja kanti maserét pe asané lakaran ulian nyalig lantainé. Buka ya mulih ka umahé tua, palekadanné, ditu dadi tyang merasa girang nyidaang buin matemu ngajak Ia I Buku. I Bapa Buku, I Mémé Buku, Wayan, Madé, lan Nyoman Buku, buku nandruhin tyang, sapa sira ja ragané? Mara ja dot tyang ngédéngang jati diriné yan ipidan tyang tuah mémber sejati tokoné ené. Liu buku-buku baru, aget masih tyang énggal enten, yén tyang ngajak pianak, ané sedeng kuma bengkung. 
“Aaa..” Sajan suba, mesebeng jejeh, pianak tyang I Madé sayang di limané ngisiang buku ané halamanné suba kebés. Buka ngelapor tekén tyang, yén ané nguwék ento tuara ja déwékné, tuah limanné (ané bengkung sing dadi orahin). Tusing ja masalah pengargan bukuné, tyang anak enu masih nyimpen ipianné yén mani puan nyidang masih ngelah buku turin mapajang dini, kénkén ya rasané yén nepukin buku é uwék turin sing ada né mayahin, duh, sledét tyang ajinné, nem dasa, méh mael masih gis. Boya ja kénkén, ené ngaba bekel pas pasan, kenehé lakar maan buku dademenan né abesik, né payu mamocol kéné. Sépanan tyang ka kasir, satondén tyang nawang yén mirib suba ada buku ané lénan dadi korban pianak tyang é, sangkol tyang I Madé, ané aa éé nujuhuang ka samping, duh, buku-buku né makacakan betén, ampurang Gék, Gus... Telah dasaan lan duang dasaanné kesisi uli dompété, tingalin tyang muan pianak tyangé ané das kel delikin tyang, tileh mesebeng jengis, buka jejeh, mara ja keneh tyang demen gigis, ulian tumbén asané pianak tyang ené nawang pelih, ngijem cunguh tyangé, ngadek bon ané tawang, kebitang tyang pampersné I Madé, kadén ja busan ento sebeng ngaku pelih, sebeng lén ladné, makesiur. Méméh paicané liu sajan... Arruhh. 
Kéwala yén sing ada ia masih jaka dadua, ngenah suba lakar ada né kuangan. Melaib ngrikik ngiterin mbokné ané sedeng ngigel nuutin Panyembramané di TV, seger oger né dadi paica mautama. 
“Ibu, tingalin jep nah, Pak ka tengah kejep.” Besen tyang tekén kuren tyang né mara teka uli paon, tuara nyidang mesaut, bibihné bekan misi mi ‘samyang’. 
Tyang inget, di duur méjané ené ipidan dugas enu SMP, sabilang teked jumah, disubané suud madaar, ditu tyang negak maep kangin. Di duur méjané suba ada kertas buram né kakacip baan Bapak tyangé, kertas buram ento punduhanga baan Bapak tyangé ané ipidan dadi guru SMP. Ditu tyang ngetogang carita khayalan tyang ané tunian suba punduhang tyang di jalan-jalan nuju mulih uli sekolahan, ulian dugas ento tyang demen mamaca soroh komik, biasané carita khayalan tyangé ento masih lakaran dadi komik, yén sing satwa bawak. Ané jani méjané suba dadi tongos perabotan pianak-pianak tyangé, uli ané kelihan kanti jani ané cenikan, botol-botol susu, kanti lengis urut kurenanné, susu kaléng kéto masih tissue né suba biasa ngebekin méjané, di kénkénné rapi mapunduh, kéwala pepesan makacakan, buka ané jani, buku mael ané bakat bayahin tyang ulian solah jail pianaké I Madé tileh ngalénték nénggél, iseng jemak tyang, sajan tusing cara ipidan, né jani nyemak buku gén ulian iseng, kerana galahé ané seken-seken suba dadi gelah di pagaénan lan pianak kurenan. Kuren tyang, diapi kéto mirib masih nawang yén api tresnan tyang tekéning nulis lan buku masih nagih kapunpunin, ngemaang tyang ijin lakaran nganggon awai galah libur magaé tyang anggon tyang ngamilunin seminar buku internasional, né lakar ada buin mani di Ubud. Belekuk tyang kuren tyang dugas ento, ulian ongkos seminaré tuara dadi orahang mudah, tyang nawang di keneh kuren tyang masih dot ningalin tyang nyidaang ngisinin ipianné lakar ngelah buku pedidi lan nyidaang ada di toko buku di Badung, turin terkenal, suksés! Astungkara Pak Dé...
Tis, Sir lan Kel
Anak buku apa ya ené bakat beli né tekén I Madé. Wantah satwaning ati, sisitan don rasa lakar aturang pinaka saiban.. Ngewai tuah matan ai, remrem apiné mengkeb, petengé galang nu nguntul.. Bakat campahin tyang, kanti dasaan halaman suba kebitang, lincah buka kidang alasan, degdeg buka Chandrapada, buin carita, gegambaran, puisi, pupuh, gagendingan, duh tyang ngerasa kelangen. Carita dayuh kéwala misi, uli sisiné anak luh, ané ngripta satwa buka kaadanin prosa liris ento. Unduk ipunné ané memperjuangkan rasa ané ngibukin tangkahné, kanti ia nawang tresna sujatiné, satya ngabéla beneh né ngendih di peningalanné, lilin cenik di petengé dadi galang apadang né ngandupin lan munpunin ipun, duh. 
“Pak, suba jam lima, nyidang uupin ngaénang I Madé yéh panes malu kejep.”
Méh, yén sing kurenanné ngentenin suba bakat pupurné ané cara manisan cecek ento bakat nyuknyuk tyang, ulian kacang di lépékanné suba telah. 

Ubud,
Sajan kéweh lakar taksuné makisid uli dini, abingé dogén suba resik, kén-kén ya prerainé, rahayu Ubud nyaga ngajegang Bali. Tyang tuun uli montoré, aluh ngalih tongos seminaré, di sisin jalan utamané, spanduk baliho uli tunian suba natad nujuhang. Tyang ngantré ka tongos panitiané, tuah medaftar ulang lan maan kalung peserta, ulian biaya pedaftaranné suba lunas transfer tyang. Tongos seminaré di beténan, madelokan duur tyangé tuun, kénkén kadén misi ketug gigis, ditu tingalin tyang para senimanné ngorta makedékan, santai, ada né menékang batisné ka kursi, ulian tyang nawang ento para seniman, ulian ada abesik kenalin tyang lan tingalin tyang di TV né macaang puisi. Tungkulin tyang jantungé, “Lek kan gigis, do bes keras majeduran, ené mara dadi peserta seminar, kondén dadi pembicarané, kayangné lamun payu ngelah buku, lakaran ditu tongosé milu negak, jeg lekang gigis..”
“Mm, Bli.. meriki, driki marginin.”
Méh, ratu jegégné. Ee .. endén malu, edo malu berperasangka buruk, eda kadénna tyang énggal jatuh cinta pandangan pertama ngajak anak bajang ané mara ngentenin lan nujuhang tyang jalan tuun ento. Kéwala sajan dugas ento tyang engsap yén suba ngelah kurenan lan pianak, masa enu truna, akejep dogén ja, duh! 
“Nggih Gék, suksma ..”
Anak bajang ento makenyem, manis sajan, muané putih bersih, bibihné barak, mabaju kaos selem, lengen bajuné kapelitang, nyinah bulu limané tipis, méh, celana panjang blué jeans, sepatu kéts barak nguda, macapil selem misi tulisan ‘Lan Nyastra’. Duh, tyang mai né ngalih anak luh ento apaké nambah wawasan! Sajan dugas ento tyang merasa Gagal Fokus. Seldét-seldét tyang gigis kuri, makeneh yén anak jegég bajang busan milu tuunan, tyang nawang ipun tuah panitia di pendaftaran,  nah enyén nawang buin kejep di suba ya telah anaké teka, ia lakar milu tuunan, milu dadi petugas ané ngenjuh-ngenjuhang mic tekén peserta ané lakar dot metakon, ditu tyang mejanji lakar simalu metakon, kadung ping selaé metakon, héhéh.
Tyang mejalan ngalih kursi di tengah, enu kimud bas di mukak, nah, mani puan yen suba terkenal gigis mara asané juarian biin gigis ngalih negak di malu, liwatin tyang Bapak, Ibu, Bli lan Mbok senimanné mara sambatang tyang, peturu ngelah ciri khas né mepenampilan, ada né ebokné kegambahang, né meroko cerutu negak sikuri keblas-keblus, né kedékné ngakkak, metopong koboy, nyéntrik, di kénkéné yén nepukin kéto biin mekirig kenehé ngelah cita-cita dadi seniman, asané sing pantes déwéké ané tuah demen mapenganggo biasa-biasa kekéné milu gabung ditu, seniman polos jek kuang afdol asané, kéwala biin tyang ngenehang, asan-asané anak liu masih ne demen kén seniman ento ulian karya-karyané, yén karyané suba kademenin sinah lakar demen tekén senimané ento apa adané, nah, tyang payu ngelah cita-cita dadi seniman. Diapin tyang tusing mekeneh nuutin cara busanané seniman né nyentrik, tyang sujatiné demen nuutin pola pikir lan caran nutur senimanne ané biasané bebas santai lan cara mecanda kéwala misi, ngenah tusing sérius kéwala nak serius, nah, kéto lah! Seniman ento tuah demen nyastra diapi tuara ada ané lakar maca, ia terus macaang puisi diapi tusing adané miragi, ia tetep ngelukis diastun nawang tuara ada ne lakar ‘meng-gubris’, ia tuah nyalanang demen ne, disubane karya ne ento dadi, amonto gen ia merasa suba bagia, jawat ne mani lakar ada ne ngajiang, apake tuara ada, sing lakar dadi masalah, kerana ento tuah buin masalah tresna dogenan, buin besik ia tusing ragu ngakuin tresna tanpa perlu walesan ne ada. Tekén nak bajang ané mara papasin? (duh). 
Tyang negak, di sampingé tondén ada anak ngisinin, tis anginné nyirsir uli kangin, sajan acarané kumpul para seniman, kalang angin ne dot ‘tampil béda’. Di kéto né mirib seken keneh tyang milu mataksu, saget tingalin tyang anak bajang mebaju selem né tunian jani mejalan di samping tyang, diapi malep kamalu, kenyung ne tileh neket, mirib ma-isolasi. Yés! Ia pasti lakar dadi panitia ané ngenjuh-ngenjuhang mic. Seken! Ditu Ia milu negak, ngajak timpal-timpalné ané lénan, baisné besik netehin baisné bin sikan, lima tangedélné ngisiang mic, né tengawan menahin capilné lan bokné né mara nangkebin peningalanné galang, ané misi ‘lensa kontak’, tetep ia ané mula paling jegég, apa kadén ané sedeng kakedékin ditu, mih ratu manis kedékné. 
Buin cepok tyang merasa gargita, buka bebotoh menang, suarga nyekala ada di tongos seminaré ené. Seminaré kabungkah baan topik unduk mebuatné sastra Indonésia dadi tuan rumah di negeri pedidi. Rikala moderatoré ngalempar ka peserta seminar, yén ada ane lakar ‘berkomentar’, ditu tyang sépanan menékang lima, tyang merasa suba simalu negehang lima, kéwala kénkén kadén bapaké di malun tyang ane baanga kesempatan ngomong, ditu kangoang tyang ningalin dogén bajang panitiané mara sambatang tyang nika nekain bapak ento lan ngemaang mic, béh, I Bapak misi makenyem mémblé, duh. Seken-seken tyang sing terima ulian I Bapak ngorahang yen mutu sastra Bali ne jani sayan ngendukang, tusing ada endén ané nyidang matuhin sastra Indonésia, apabuin lakar kesaihang ngajak sastra-sastra impor, bah! Bapakné ngomongné suba cara pakar ané suba taén maca makejang sastra-sastra Bali modérn gen, ulian tyang merasa sing setuju ngajak orasi Bapaké ento mara, tyang ngalih selah, tyang menékang lima, nah jani sa gantiné. Méh, dija lakuna Gék jegég ento mara, nguda dadi anak lén ané teka ngenjuhang mic-é. Diapi keto, ulian keliwat panes e lakar melanin sastra Baliné ane rasaang tyang suba kacampahin, tyang nutur. 
“Tyang ten setuju, yén sastra Bali modérn kasambatang kalah mutu, yén kalah promosi, ngih minab,”
“Maaf, Bli, boléh memakai Bahasa Indonésia ya ..?” Bes semanget, bakat basa Bali anggon tyang ngomong, kéwala ulian suba kadung panes mesin dieselé.
“Mohon maaf, nanti minta tolong saja Bli moderator yang bantu terjemahin maksud saya,” Suba kéto tyang nugtugang ngomong nganggo basa Bali.
Ditu tyang ngelébang kleteg rasa di tangkah tyang, yen mula pantesné iraga nyaga, ngukuhang, ajum lan bangga teken ciri khas kedaerahan iraga, pianak cucu iragaé mula sing pantes yen kanti kelangan jati diri ne, identitas kedaerahan ne, sastra daerah tuah masa depan sastra Indonésiané. Seldet tyang Bli Moderatoré sibuk ngorat-ngoret, mirib nyusun terjemahan munyin tyang ke Bahasa Indonesia. Ditu tyang mesuang buku uli tas tyangé, catatan prosa liris, buku ané tanpa nyelapang dadiné beli tyang, ulian nakal pianak tyang I Madé.
“Ini adalah buku sastra Bali.” Tyang nganggon basa Indonésia dikala ngedengan buku ento, tuah dot apange makejang peserta seminar e nawang, buku ane jani gisiang tyang ento. 
Mirib tyang buka bas lebihan, bes ‘lebay’ dugas ento, kéwala, anak mula tyang dot ngomong keto, ah depang suba.
Bakat tingalin tyang, gék jegég ento suba ada di tongos ne buin, ipun makenyem ningalin tyang, tyang nyaru tuara rungu.
“Saya yakin, sastra Bali akan terus lahir, buku dan buku baru hanya menunggu waktu. Tyang boya ja ahli sastra, nanging tyang ngundang idadané sané ‘mempertanyakan’ unduk mutu sastra Bali, durus wacén dumun buku niki, miribang lakaran pateh sekadi ané bisa rasayang tyang.”
Rasayang tyang liu peserta seminaré pakrimik, bisa-bisa suaran tyang bas makaik, aget ditu Bli moderator e enu tegteg ‘nranslit’ tutur tyang, diapi munyin ipun ne siduri ngaenang tyang makleteg.
“Bli begitu kagum dengan Tis, Sir, lan Kel, Bli pasti tahu dong siapa penulisnya?”
Tyang mendep, seken-seken tyang tuara nawang, lek tyang yén nguntul ngeridip ngintip adan pengarang bukuné ento. Sujatiné jaman cara jani, makejang suba ada di ‘Google’, kéwala galah maan memaca ane seken-seken langka, lan jaen olahan bukuné, ngaénang tyang iteh ‘nyapu’ bukuné ento, kanti kiap, ngurutin pianak, ngematiang lampu, sirep, jani semeng suba ada dini, nyén ya nulis buku ne, luh apake muani, yen ipun ada dini, madak je tuara tersinggung.
“Sepertinya Blinya mau merahasiakannya dari kita, kalau begitu, bagi yang merasa sebagai penulis Tis, Sir, lan Kel, saya mohon kesediaannya untuk hadir ke panggung..”
Tingalin tyang Gék bajang jegég panitia ento mejujuk lan mejalan ke malu, apake iya maan tugas ngenjuhang mic? Tingalin tyang limanné puyung.
“Ayoo Chikaa!!” Dingehang tyang ada anak mesuryak ngandup di duri. 
“Teman-teman, Ni Putu Chika Adyaswari, penulis Buku Prosa Liris, Tis, Sir, lan Kel..”
Suba kéto makejang anaké tepuk tangan, tyang tileh siep, tingalin tyang di ‘cover’ bukuné metulis adan Natar Sari, béh, tuah nama samaran, tyang mekeneh, biasané di halaman terakhir pasti lakar kejangin biodata penulisné, sajan misi, diapi sing misi fotoné, Natar Sari tuah nama pénané Putu Chika Adyaswari ..
Eda suba takonina ditu, uli seldet campah tyangé tekén Gék bajang jegég ento, né jani dadi rasa ‘kagum’. Sing med-med tyang ningalin Putu Chika, kenyem lan kedékné, duh, jeg seratus persen sing ada ane ngilidin tyang ngalayang ragan ipun ne, tyang demen, tyang nge’fans’, seken-seken dugas ento tyang engsap tua, engsap kurenan lan pianak, alamak. 
Luung masih acara ene misi galah istirahat, ‘break’ malu, tyang negak di sisi, angin ngesirsir, buka ngupinin bunga-bunga tresna ane mara uli ituni bakat iseng tanding tyang di tengah kenehé, sajan luung maan ‘pengalaman’ milu seminar ené, ‘wawasan’ tyang maimbuh, kewala Ipun, sajan nyidang ngae tyang jani dadi ‘penasaran.’
Ibusan, moderatoré nuturang yén ragané suba maan ngajakin Chika apange milu dadi ‘pembicara’ dina ne jani sambilang lakar ‘mempromosikan’ bukuné ento, kewala ipun nulak, ipun tuah dot dadi panitia. 
Dugas tyang kasisi, ipun grenyeng wartawan, parasné jegég, diapi sing dadi penulis suba pasti yen ngenah di surat kabare, lakaran laku keras surat kabaré ento, apa buin jani ipun tuah penulis, ané isin bukuné demenin tyang, seken.
“Bli, dados tyang sareng..” 
Ratu, sajan metaksu keneh tyangé lemah jani ené, kebus dingin awak tyangé.
“Nggih, Gék.” Putu Chika jani negak di samping tyang, bon peluhné gén miik sajan. 
“Bli, suksma ngih sampun demen ngajak buku tyangé.”
Di atiné dot ngorahang, Gék tyang masih demen ningalin sang sané ngawi carita becik ento. 
“Yakti becik Gék, ‘memotivasi’ tyang, Ee .. Gek ..”
“Chika manten Bli, hehe ..”
“Chika saking napi?” Duh, tyang masih sing ngerti dadi kéto dadin pesu petakon tyangé, jeg sing ‘berkualitas’.
“Tyang saking Nusa Bli, tyang merantau masekolah ring Dénpasar.”
“Oh, berarti di buku nika kisah nyata, ngih?”
“Ngih.”
“Oo ..”
Dadi adung ulian demenanné nyambung, lega keneh ulian nyidang masih tyang ‘mancing’ kedek ipun. Jeduran tangkah tyang buka ombak ngaplug karang, apaké ipun nawang, sépanan tyang nyeluk kantong, ngrépé HP, lakaran ngidih nomorné, nomor WA-né, facebook-né, IG-né, ngidih sélfi, apang ngenah kedékné, apang neket kenyemné, ulian wainé buin kejep lakar ilang, enyen nawang...
“Bli, tyang musti ka tengah. Salam tyang ngajak Mbok Srik ngih Bli, sambatang masi yén kurenanné mula ‘seru’ yén ajak ngorta.”
“Haa, Chika kenal ngajak kuren tyang??” Liman tyang caket di tengan kantong celanané, HP ne buung kasisi. 
“Ngih Bli, pidan tyang seneng muruk Yoga di kelasné Mbok Srik, kéwala suba ada abulan prai ulian sibuk nyiapin acarané jani ené. Demen tyang matimpal ngajak Mbok Srik ulian ipun setata ‘seru’ yen nyaritayang unduk kaluwargané, ipun masih nuturang yén kurenanné masih ngelah ipian bisa ngelah buku, sekadi gelah tyang. Tyang masih nge’fans’ ngajak cerpén-cerpén lan puisi-puisi Bali Bli Gdéné.”
“Srik ngedengang jak Chika?”
“Mm,” Meh, Chika makenyem lan manggutan, manis. 
“Tetap semangat nulis ngih Bli Dé, tyang yakin Bli lakar nyidang muktiang ipian Bli nika. Tyang pamit dumun ngih, ingetan buin kejep Bli buin metakon, nyanan pasti tyangné ngabaang mic-é.”
“Ngih Chika,” Enuké tyang semangat apanga buin kejep nyidang metakon di tengah seminaré, tyang dadi ragu, ulian jani di lawat peningalanné tuah ada kuren tyangné kenyemné linggah, kaapit I Putu lan I Madé pianaké, makejang ngisiang sampat, lakar nyaup ngedasang ulungan bunga mawa, né mara jail punduhang tyang, ento suba ngaé ngeres.

110418


Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments