Ieg*

Olih: Raymond Carver

Gagambaran Olih Supartika

Di panyumun dinané ento semitan guminé malénan tur saljuné masalin dadi yéh daki. Crétcétan yéhé nulah tuun di jendéla ané marep ka durin natahé. Montor montoré ngeliwatin salju ané benyig di jalané, lan guminé suba nyaluk peteng. Laut petengé masé nyusup ka tengah umahé. 
Anak muani ento ada di tengah kamaré sedeng nyelepang penganggo ka koperé ri kala anaké luh maekin kuri.
Cang lega  cai magedi! Cang lega cai magedi! Ané luh mamunyi. Dingeh ci?
Ané muani itep nyelepang penganggoné ka koperé.
Naskeléng! Cang lega cai magedi! Ané luh jani ngeling. Nlektekang cang gén ci sing bani.
Laut anaké luh nepuk foto anak cenik di baléné, fotoné lantas kajemak.
Anaké muani nolih ané luh, lantas anaké luh ngusap-usap paningalané, nlektekang ané muani satondén buin mabalik ka kamar tamu.
Mai aba, ané muani ngraos.
Pempen dogén barang-barang ciné lan magedi, kéto ané luh masaut.
Anaké muani tusing masaut. Ia ngancingang koperé, nyaluk jakétné, matolihan ka balé satondéné ngematiang lampu. Lantas ia ka sisi ngojog kamar tamu.
Anaké luh majujuk di obag-obag kurin paoné ané cupit, nyangkil anak cerik.
Tagih cang anaké cenik, ané muani mamunyi.
Apa ci buduh?
Tusing, kéwala cang nagih anaké cenik. Lakar alihang cang tulungan ngaba barang-barangné.
Tusing ja lakar nyidaang ci ngusud anaké cenik, ané luh ngagrakang.
Anaké cenik sépanan suba ngeling, anaké luh ngisidang saput di sirah anaké cenik totonan.
Oh, oh, ané luh ngerimik, angen tekén anaké cenik.
Ané muani maekin anaké luh.
Ratu betara! Ané luh nyerit. Ia mabalik buin ka tengah paoné.
Baang icang anaké cenik!
Magedi uli dini!
Ané luh mautsaha makisid, nekekang nyangkil anaké cenik di bucu di durin komporé.
Kéwala ané muani teka maekin. Ngeleserang limané ngeliwatin komporé lan nembét anaké cenik.
Lébang, ané muani nundénang.
Magedi, magedi! Ané luh ngeling.
Muan anaké cenik jani barak biing, ia kraik-kraik. Sedek itep saling gébég, anaké ajaka dadua totonan nomplok pot bunga ané magantung di durin komporé.
Ané muani ngangsekang ané luh di témboké, mautsaha ngelésang gisiané. Ia némbét anaké cenik lan nuludang anaké luh sakereng-kerengné.
Lébang, ané muani nengkik.
Da, ané luh ngawales. Cai nyakitin anaké cenik, ia nugtugang.
Cang  tusing nyakitin anaké cenik, ané muani nungkasin.
Jendéla paoné tusing ngaba galang nyang abedik. Di tengah petengé ento, ané muani memaksa ngelésang gisian liman ané luh, limané ané buin besikan mautsaha ngarebut anaké cenik ané sedeng ngeling.
Anaké luh ngarasayang gisian jrijin limané kelés ulian kepaksa. Ia ngarasayang anaké cenik léb uli déwékné.
Da! Ané luh nyerit sedek gisian limané seken-seken kelés.
Kénkén ja apanga bakat, anak ceniké totonan. Anaké luh nyangkuak lengen anaké cenik ané buin besikan. Ané bakatanga tuah pagelangan limané.
Kéwala ané muani masé tusing ja lakar nyak ngelésang. Ia ngerasayang anaké cenik lakar léb uli limané, lantas mabalik ngedeng nyajaang.
Tuah cara kéto, tuah cara kéto unduké ento kapragatang. (*)


avatarRaymond Carver
wantah warga Amerika Serikat. Ipun wantah silih sinunggil pangawi satua cutet suksés. Ipun pepes kasambat pinaka pangentosné Anton Chekhov. Embas warsa 1938 ring Clatskanie, silih sinunggil kota ring Oregon, Amerika Serikat. Raymond ngalain sangkaning kanker warsa 1988 rikala matuwug 50 tiban. Satua cutet puniki kabasabaliang olih Komang Adnyana saking "Little Things" ring pupulan “Where I'm Calling From”.

No comments