Rujak Kekinian

Olih: I Madé Suar-Timuhun
 
Gagambaran Putra Ariawan
Uli anak cerik kanti ané tua demen naar rujak, apa buin sedek tengainé tatkala guminé panes nyentak. Di Bali rujak magenepan ada. Dagang rujaké sing taén sepi, jeg lais. Apa buin dagang rujak di kota, yadiastun mael nu masih tetep lais. Nyak buin dagangné jegég maimbuh rujakné masih jaen.
Yén suba jaen rasan rujakné, di léké-lékéné ngaé warung jeg ramé anaké teka mabelanja.  Biasanné murid-murid SMP lan SMA ane paling liuna ngraméin. Teka uli sekolah, ramé-ramé ngojog dagang rujak. Pagawé-pagawé kantoran masih demen meli rujak ka warung tat kala mangaso.
Wayan Yudi uli cerik mula demen tekén rujak. Ia taén kanti mabuaka uli kosné di Penatih meli rujak kuah pindang ka Kelan Kedonganan. Ia ningeh uli timpal-timpalné rujaké ditu jaen pesan. Kuah pindangné sing ada nyamén pada. Sabilang minggu sanja di subané mulih uli magaé, ia pasti maan dogén meli rujak kemu ngajak timpal-timpalné. Jani sedeng ramé anaké ngortaang rujak kekinian, tumbén Wayan Yudi kasép ningeh orta.
"Di, mai ka warung meli rujak kekinian!" Mang Yasa timpal di samping kosné ngajakin ia meli rujak kekinian ané sedeng ngetrén.
"Rujak kekinian apa maksud caine Mang? Jeg ada-ada dogén."
"Béh inan rujaké tumbén ngenduk, prajani ngaku sing nawang, palingan suba sesai meli."
"Seken né Mang raga tondén nawang rujak kekinian. Rujak apa to? Yén rujak kuah pindang, rujak gula, pokokné rujak ané malakar baan buah pasti cang nawang makejang. Rujak apa takonang ci?  Rujak poh, bangkuang, boni, timun, nyambu, apel, juuk, sentul, manas, gedang, kedondong, tibah, belimbing makejang suba taén daar cang."
"Rujak wortel taén?"
"Beh suba biasa to Mang. Sénior raga di hotél pepes ngaénang. Wortelé kikih, isinin uyah, tabia, gula, misi cuka bedik, jeg mantap."
"Yén naar rujak cingur taén?"
"Héhéhé cang sing demen."
"Ngudiang kedék? Artinné ci tondén taén naar."
"Sing ja kéto, cang sing demen tekén rujak cingur Mang. Cang kedék ulian inget pidan taén pelih meli rujak."
"Maksud cainé kénkén?"
"Taén pidan mulih uli magaé, bas dot sajan tekén rujak, marérén cang di warung ané misi tulisan rujak cingur. Kadén cang rujak cingur ento rujak buah cara biasanné. Dagangé masih belog, sing misi matakon buah apa dogén isinin, kuda misi tabia. Maan sledétin cang, dagangé misi nyantok biu matah. Mih rujak apa ya misi biu, kéto keneh cangé. Buin kejepné jeg rujak cara tipat cantok cang baanga. Cang sing juari nakonang, jeg daar-daar cang gén. Soléh pesan rasanné, sing bisa cang naar. Buin maninné ngorta cang di tongos magaé, timpalé makejang nyuryakin. Pantesan rujaké cara misi bé. Yé tau-tau cingur ento cunguh lan bibih sampi artinné. Kenehé meli rujak poh payu tipat cantok misi cunguh sampi bakat beli cang."
"Hahaha..." Mang Yasa makebris kedék.
"Ngudiang ci kedék Mang?"
"Sing ja dagangé ané belog, sujatinné ci ané belog Di. Yén mula sing nawang, tumbén meli dadaar soléh benehné ci ané matakon malu!"
"Ae sih. Mara misi rujak, kadén ja rujak cara biasanné. Pantes soléh, tau-tau rujak dauh tukad bakat beli cang. Men rujak kekinian apa ané orahang ci tuni to?"
"Masa ci sing nepukin di instagram wiadin di facebook?  Jani liu anaké ngaplud foto rujak kekinian."
"Kudiang cang nawang anak ngaplud foto, suba a minggu pakét data cangé telah nok. Sing nyidang onliné"
"Ci lengeh, ngudiang sing meli pakét?"
"Tanggal wayah jani Mang, gerit-gerit. Ngantiang gajihé masuk malu buin telun."
"Nah buin jep meli rujak, cang ja né nraktir."
"Seken nah!"
"Seken."
"Men rujak kekinian to rujak apa?"
"Apang ci sing penasaran, mai jani meli apang ci nawang langsung."
"Sip sip. Sig warungné Luh Srinami ada? Kangen cang, makelo sing maan kemu."
"Ada, kemu ba jani meli."
Mang Yasa lantas negakin sepéda motorné ngandéng Wayan Yudi lakar pesu meli rujak. Sepéda motorné gasir majalan nganginang uli Penatih nuju Batubulan ngojog warungné Luh Srinami.
"Meli rujak kekinian dua Luh?" Mang Yasa mesen rujak ngajak Luh Srinami. Dagang rujak ané jegég. Rujakné masih jaen. Warungné sing taén sepi.  Dikénkéné bisa sing maan meli, selidan suba telah. Lénan kén ngadep rujak, Luh Srinami masih ngadep tipat cantok.  Luh Srinami anak bajang mara tamat SMA. I pidan méménné ané madagang. Dugas SMA, Luh Srinami biasa sesai nulungin méménné madagang. Ento makada ia suba biasa tekén langganan méménné ané suba pepes mabelanja kemu. Jani méménné gelem-geleman, ia ané ngentinin madagang. Suba ping kuda kadén bulak-balik rumah sakit. Buin nyak seger, sing kanti a minggu, buin teka ngentah gelemnné. Saru gelemné ulian tuyuh madagang kanti ka peteng apa ulian ada anak ané nyakitin. Apa buin daganganné lais pesan, sinah ada anak ané ngiriang. Mang Yasa suba pepes masih mabelanja kemu, kéto masih Wayan Yudi yadiastun kapah mabelanja bareng-bareng. Nanging jani Wayan Yudi suba kapahan ka warungné Luh Srinami sasukat gajih bulananné nyenikang ulian tamu di tongosné magaé ngancan sepi.
"Aget bli sing telat, latan dogén buin bedik bli Mang sing ba maan rujak. Rujakné akuda isinin tabia bli?"
"Mih aget énggal i raga mai Di. Tabianné a bulih gén Luh. Tabia maal, a bulih dogén suba lalah."
"Men bli Yudi kénkén?"
"Patuhang gén Luh."
"Bli Yudi adi makelo sing taén ngenah?" Luh Srinami nakonin Wayan Yudi ané makelo sing taén singgah ka warungné.
"Aduh gerit jani Luh, tamuné sepi puk."
"Uluk-uluka Luh, ia sibuk jani malali ngajak céwék baruné." Mang Yasa ngéwérin timpalné. Wayan Yudi kitak-kituk, kenyem-kenyem dogén 
"Mai naé ajak singgah tunangané bli Yudi!" Luh Srinami ngrayu sambilanga ngenjuhang rujak kekinian ané suba pragat.
"Aah eda guguna Luh. Seken né jani sedek gerit. Pipisé tuah cukup anggo meli nasi jinggo lan mayah séwan kos gén Luh. Jani gén yén sing né Mang Yasa ané ngajakin lan ia ané ngaku nraktir meliang rujak, méh bli sing ja mai."
"Ooh kéto. Nah-nah bli tiang percaya. Men minumné apa bli?"
"Kanggo ja ané nraktir Luh."
"És gula baang dua Luh. " Mang Yasa nyautin.
"Sip bli. "
"Eda pabaliha lonto, daar naé rujaké Di!"
"Ooh né madan rujak kekinian Mang? Tuah rujak buluan misi juuk lengis? Apa men istimewané?"
"Tegarang cicipin malu, mara komén! "
Wayan Yudi lantas nyicipin rujakné. Rujak buluan ané sing ada di kenehné uli tuni.
"Jaen masih buluan anggo rujak nah."
"Suba jelas jaen Di, apa buin celepang malu di kulkasé, pejang nyang limolas kanti telung dasa menit, jeg tambah maknyos. Ada masih ngaé rujak buluan ané nganggo madu misi juuk lémo."
"Pantesan orahanga rujak kekinian, mula lén cara biasanné."
"Nah foto naé malu Di apang dadi aplud, apang milu kekinian. "
"Auk ah. Pocol cang moto, masih cang sing nyidang ngaplud. "
"Né HP cangé anggo!" Mang Yasa ngenjuhang HP-né.
"Sing sing. Jumah cang bisa ngaé rujak kéné. Jani sedek masan buluan, mirib buluan cangé di kampung mabuah masih."
"Sedeng luunga, yén kéto mai mani mulih ka kampung ciné ngalih buluan, ajaka ngaé rujak buluan apang kanti puas. Mumpung cang libur mani. Motor cangé ja aba."
"Nah mumpung cang magaé malem masih mani."
Buin maninné payu ajaka dua mulih ka kampungné Wayan Yudi di Karangasem. Uli Dénpasar suba mabekel basan rujak.  Kenehné apang sing buin repot ngaé basan rujak disubané neked di kampungné. Aget langité galang dugas dinané ento,  tusing ada ujan ulung cara biasa ibi puanné. Neked di jumahné di Karangasem,  Wayan Yudi nakonang unduk buluan di tegalné tekén bapanné. Disubanné bapanné ngorahang punyan buluanné nged mabuah, gagéson ajaka dadua ka tegalé mabekel basan rujak.
"Mang buin jep i raga lakar puas naar rujak né? Apang taén naar rujak langsung di punyanné. Apang lebih kekinian, apang sing kalah ajak anak ané lénan."
"Pasti kerén né Di, i raga si malu ané lakar ngaplud foto cara kéné. Apa anggon wadah rujaké buin kejep, i raga sing ngaba piring?"
"Don biu dadi anggo, don keladi dadi masih. Apang nyangetang lebih kekinian Mang! Hahaha..."
Neked di tegalné, Wayan Yudi nyengéngét nolih punyan buluané. Prajani makesiab krana tepukinan punyan buluanné ané tuah a puun misi don dogén, tusing misi buahné nyang a besik.
"Beh pocol Mang, uluk-uluka ajak i bapa. Apa sing ada misi buah buluané?"
"To tolih betén makacakan kulit lan batun buluané Di! "
"Badah nyén ya ngamalunin ngamah buluan cangé dini?" Gedeg kenehné Wayan Yudi, marasa kuciwa di kenehné. A besik sing ada masisa buah buluanné. Kulit buluané ané mabrarakan di padangé sépaka baan batisné ulian gedeg basangné.
"Mirib amah bojog Di."
"Bisa masih Mang, bojog kekinian ané ngamah. Kanggoang kulitné anggo rujak nyak, apang sing pocol joh-joh uli kota ngaba basan rujak mai. Rujak super kekinian né." Wayan Yudi nuduk kulit buluan ané mabrarakan di betén punyan buluané, lantas isinina basan rujak.
"Dadi daar kulit buluané Di?" Mang Yasa nyekenang matakon. 
"Dadi yén nyak Mang. Kulit sentul gén dadi anggo rujak. Né foto naé malu rujak kulit buluané apang dadi aplud ka sosméd. Isinin tulisan rujak super kekinian!"
"Nah cang moto, rujakné ci gén ba naar padidian! Cang sing ngidih."


Dénpasar, 10 Fébruari 2017

avatarI Madé Suar-Timuhun
I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali). Dados narawakia ring Ubud Writers and Reader Festival 2016.

No comments