Lim*

Olih: Etgar Keret
https://yogaparta.files.wordpress.com/2010/02/
Tarian Para Korban I--Gagambaran I Nyoman Erawan

Ia jenget, “Da usuda!”
“Apa ené?”
“Lim,” ia masaut. “Lim spésial. Ané paling luunga.”
“Anggo gena meli lim?”
“Ada anggon,” ia masaut buin. “Liu ané nyandang lim dini.”
“Sing ada ané nyandang lim dini,” tiang nimpalin. “Sing kakeneh baan bli ngujang Iluh meli kekéné.”

“Patuh cara tiang ngantén ajak bli,” ia ngerumuk. “Anggon ngliwatin galahé.”
Tiang tusing demen uyut, dadiné tiang mendep, ia masé kéto.
“Apa luungné lim nénénan?” Tiang matakon. Ia ngédéngin tiang foto di kotak limé, ngenah anak muani neket magantung nyungkling di langit-langit umahé.
“Sing ada lim ané nyidaang ngaé jelema neket cara kéto,” tiang nungkasin. “Pasti dugas moto mabading. Pasti ia ngejang lampuné totonan di batarané.” Tiang nyemak kotaké lantas tlektekang tiang. “Nah, tegarang tolih jendélané. Anaké né ngaé sing rungu ia ngantung kordén mabading. Benehné masé nyungkling yén saja ia neket nyungkling di langit-langité. Tolih ja!” Tiang buin nyemunin, nujuhang jendélané. Ia sing nyak nolih.
“Suba jam kutus,” tiang morahan. “Bli lakar majalan.” Tiang nyemak tas kantor, suud kéto gagéson niman pipiné. “Peteng sajan mara bli mulih. Megaé...”
“Lembur,” ia nyalud. “Suba tebag tiang.”
***
            Uli kantor, laut tiang nélpon Abby. “Bli sing nyidayang nyanan,” tiang nyambatin. “Bli lakar mulih selid.”
            “Adi kéto bli?” Abby matakon. “Nak ada apa né?”
            “Tusing ada..., keneh bli, miribang. Miribang ia suba nawang.”
            Lantas makelo pada-pada siep. Madingehan angkihané Abby di télponé.
            “Sing kakeneh baan tiang ngujang Bli nu tetep ngajak ia,” Abby kisi-kisi. “Bli tusing taén ngujang-ngujang bareng ajak ia. Méh-méhan uyut ajak bli dua sing taén. Tiang tusing kresep.” Ia ngeling.
            “Ampurayang. Ampurayang bli, Abby. Ada anak teka,” tiang nguluk-nguluk. “Tutup bli télpuné jani. Bli lakar kemu buin mani. Bli majanji. Ditu i raga lakar matutur-tuturan.”
***
            Nyananangé payu tiang mulih selidan. Sambilang majalan ka tengah umahé tiang mageluran, kéwala tusing ada nyautin. Tiang macelep ka sabilang kamaré, ia masé tusing ada. Di méja paoné tiang nepuk wadah lim, suba puyung sajan-sajan. Tiang ngisidang kursi, makeneh negak, kéwala tusing makéséran. Kisidang tiang buin, tetep tusing makéséran nyang abedik. Ia ngelim kursiné ka batarané. Kulkasé sing dadi bukak. Deket lim. Tiang tusing kresep nak éngkén-éngkénan nénénan, ngujang ia malaksana kéné. Dija kadén ia jani. Tiang macelep ka kamar tamu, makeneh nélpon méméné, télponé masé sing dadi anggon, deket lim. Gerimutan tiang nendang méja, kéwala das jrijin batis tiangé ané lung. Méjané tusing makéséran.
            Laut tiang ningeh ia kedék. Kedékné asané madingehan uli duur tiangé. Tiang matolihan menék, saget ditu, ditu ia majujuk nyungkling magantung di langit-langit umahé.
            Bibih tiangé nggang, caket. Disubané tiang nyidayang munduhang bayu mamunyi, tuah petakoné ené ané pesu, “Nak kénkén né..., apa Luh suba buduh?”
            Ia sing masaut, tuah makenyem. Kenyemné sada alep sajan. Magantung cara kekéto, bibihné karasa makenyung padidiana ulian gaya gravitasi.
            “Da nyeh Luh, bli lakar nuunang Iluh,” tiang gagéson ngojog rak, nyemak buku ané paling gedé-gedéna. Dugdugang tiang kanti cara menara énsiklopédia, penékin tiang kanti ané paling siduura.
            “Kanggoang sakit gigis,” kéto tiang ngapul-apul sambilang tiang negtegang raga. Ia terus makenyem. Kedeng tiang ia sakereng-kerengné, kéwala tusing ada gunané. Adéng-adéng liang lantas tuun.
            “Da takut Luh,” tiang ngégarang keneh. “Lakar alih bli pisagané, nyén ja. Lakar idihin tulungan.”
            “Nah bli,” ia kedék. “Tiang tusing ja lakar kija-kija.”
            Tiang milu masé kedék. Ia ngenah jegég lan soléh sajan sedek magantung mabading di langit-langité cara kéto. Bokné lantang magambahan tuun malépéd, kéto masé nyonyoné ané mengkel magényolan cara ulungan yéh mata ngenah masawang uli baju kaos putihné. Sajan-sajan jegég. Tiang majemu buin menék ka dugdugan bukuné, diman tiang ia. Layahné karasa di layah tiangé. Saget sépanan bukuné ulung, sambeh léb uli enjekan tiangé, kéwala tiang tetep ngambang di duur, magantung ulian bibih tiangé atep ajak bibihné.

*Kabasabaliang olih Komang Adnyana saking vérsi mabasa Inggris, Crazy Glue.


NB: Satua cutet terjemahan sané mamurda “Lim” puniki naanin kawedar ring Rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité Kliwon, 31 Mei 2015.

No comments